Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 14. června 2017. Komise pro přijímací řízení do bakalářských programů na svém jednání dne 16. června 2017 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Komise navrhla děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan návrh komise akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management10
Elektronika a komunikace10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika10
Kybernetika a robotika13
Otevřená informatika12
Otevřené elektronické systémy11
Softwarové inženýrství a technologie10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 19. června 2017.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Studenti přijatí do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 23. června 2017 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky), kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 14. září 2017. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 25. září 2017 (tento termín je určen výhradně pro uchazeče, kteří nemají ke dni 14. 9. k dispozici ještě všechny potřebné dokumenty).

V Praze dne 16. 6. 2017

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk