Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Přijímací zkouška do bakalářského  studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 8. září 2016. Písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení nebyly shledány žádné závady.

Garant studijního programu prof. Husák navrhl pro přijetí minimální počet bodů pro přijetí do bakalářského  studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 9 bodů. Děkan fakulty na jednání kolegia děkana dne 9.9.2016 návrh garanta programu akceptoval.

Výsledky přijímacího řízení je možné si ověřit v elektronické přihlášce od 9. září 2016.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Přijatí studenti se dostaví k zápisu 15. září 2016 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky). Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 26. 9. 2016.

V Praze dne 9. 9. 2016

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk