Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Minimální počet bodů pro přijetí do studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika ze dne 9. září 2016 je 9 bodů.

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 15. června 2016. Komise pro přijímací řízení do bakalářských programů na svém jednání dne 16. června 2016 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Komise navrhla děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan návrh komise akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management9
Elektronika a komunikace9
Kybernetika a robotika14
Otevřená informatika11
Otevřené elektronické systémy10
Softwarové inženýrství a technologie10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 18. června 2016.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Studenti přijatí do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 24. června 2016 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky), kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 15. září 2016. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 26. 9. 2016.

V Praze dne 16. 6. 2016

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk