Novinky

Stanovení minimálního počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dnech 17. - 18. června 2015. Komise pro přijímací řízení do bakalářských programů na svém jednání dne 19. června 2015 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Komise navrhla děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan návrh komise akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management7
Komunikace, multimedia a elektronika7
Kybernetika a robotika 13
Otevřená informatika11
Otevřené elektronické systémy9
Softwarové inženýrství a technologie9

Studenti přijatí do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 26. června 2015 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu, kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 3. září 2015. Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o zápis dne 18. 9. 2015.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 22. června 2015.

V Praze dne 19. 6. 2015

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk