Lidé

Mgr. Martin Dominik Hrtus

Všechny publikace

PRIMÁRNA PRAMENNÁ ZÁKLADŇA K PROBLÉMU SOCIÁLNYCH ASPEKTOV ELEKTRIFIKÁCIE SLOVENSKA MEDZI ROKMI 1918–1960

 • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
 • Publikace: HISTORICKÝ PRAMEŇ V SÚČASNOSTI – ARCHÍVY, INOVÁCIE, ZDIEĽANIE STRETNUTIE MLADÝCH HISTORIKOV XII.. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2023. p. 59-66. ISBN 978-80-574-0204-6.
 • Rok: 2023
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Predkladaný príspevok vychádza z autorovej rozpracovanej dizertačnej práce Sociálne aspekty elektrifikácie Slovenska 1918–1960, konkrétne z analýzy pramennej základne. Približuje uloženie a stav zapracovanosti fondov k dejinám energetiky a elektrifikácie na Slovensku a v Českej republike. Porovnáva tento stav a úroveň digitalizácie so zahraničnou inštitúciou archívnej starostlivosti NUCLEUS. Nakoľko téma sociálnych aspektov elektrifikácie leží na pomedzí technických, hospodárskych a sociálnych dejín, zameria sa ďalej príspevok na využitie nielen technicko-administratívnych prameňov. V poslednej časti priblíži možnosti využitia obecných kroník a menej využívaných dobových prameňov ako napríklad kuchárskych kníh a príručiek o vedení domácnosti. V rámci metodológie spracovanie týchto prameňov načrtáva problematiku genderu, ktorá nepredstavuje typickú oblasť výskumu hospodárskych dejín

Prof. František Rieger and his air raid siren system

 • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
 • Publikace: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster - 27/2023. Praha: CTU. Faculty of Electrical Engineering, 2023. p. 75-81. vol. 1. ISBN 978-80-01-07140-3.
 • Rok: 2023
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  The aim of the paper is to present a unique system of Prague air raid siren control system, which was designed and constructed by František Rieger (1904-1986) in the second half of the 1930s. It will briefly describe not only the personality of the author of this system but also focus mainly on the political and security circumstances of its creation in the broader context of the increased need to protect the civilian population in Czechoslovakia during this period. Based on available materials, it will attempt to reconstruct the technical aspect of the warning system, its trials and its application in the run-up to the outbreak of the Second World War.

Technická a hospodárska charakteristika vodných píl a mlynov v Okrese Čadca: 1918–1950

 • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
 • Publikace: České, slovenské a československé dějiny 20. století XVII.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta, 2023. p. 181-191. ISBN 978-80-7435-904-0.
 • Rok: 2023
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Predkladaný príspevok si kladie za cieľ priblížiť vývoj vodných píl a mlynov na území politického okresu Čadca v období vymedzenom rokmi 1918 (vznik ČSR) až 1950 (ukončenie prevádzky väčšiny týchto podnikov). Mapuje umiestnenie a súčasný stav niektorých objektov, približuje ich technický vývoj, proces ich modernizácie a transferu technólogii s dôrazom na rozvoj dopravnej infraštruktúry a proces elektrifikácie. Skúma tiež vplyv prírodných a hospodárskych pomerov na tieto formy podnikania v sledovanom období.

Electrification of the Čadca district with an emphasis on water saws and mills

 • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
 • Publikace: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 26/2022. Praha: CTU. Faculty of Electrical Engineering, 2022. p. 100-104. vol. 1. ISBN 978-80-01-06992-9.
 • Rok: 2022
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  The following paper aims to approach the process of electrification of the political district of Čadca in the period 1918 - 1950, mainly in terms of its impact on water saws and mills. It examines not only the course of electrification and its legislative anchoring, especially in the Electrification Act of 1919. It focuses on the specifics of electricity spreading as a source of lighting and propulsion into the production process of water saws and mills, which were an important part of the district economy. It also points to several specific factors that have prevented these companies from being fully electrified.

Záujmové spoločenstvo a jeho vplyv na vývoj podnikateľského prostredia regiónu na príklade Okresného živnostenského spoločenstva v Čedci

 • Autoři: Mgr. Martin Dominik Hrtus,
 • Publikace: Hospodářské dějiny - Economic History. 2020, 35(3), 349-355. ISSN 0231-7540.
 • Rok: 2020
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Článok si kladie za cieľ priblížiť význam Okresných živnostenských spoločenstiev vo vývoji podnikateľského prostredia. Činí takj na príklade Okresného živnostenského spoločenstva v Čadci. Približuje jeho funkciu ako regulátora trhu, kontrolóra kvality výroby a poskytovaných služieb a jeho pokusy o priamu intervenciu. Zároveň skúma jeho vplyv na formovanie podnikateľstva ako zvláštnej sociálnej triedy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk