Podmínky přijetí do bakalářského studia bez přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku všem uchazečům a uchazečkám o bakalářské studium na FEL, kteří maturovali v letech 2020 až 2023, pokud řádně doloží splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

A) Na základě prospěchu

 1. Absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1,0 - (výborně) v České republice ve společné (státní) části maturitní zkoušky nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky ve Slovenské republice,
 2. úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující nebo Matematika+ s klasifikací 1 či 2,
 3. mají na výročních vysvědčeních za poslední čtyři ročníky střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice

  • čtyři známky z matematiky a průměr těchto známek není horší než 1,0 pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie a není horší než 1,5 pro ostatní programy,
  • nebo alespoň dvě známky z fyziky a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních není horší než 1,5 (netýká se programu Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie).

  Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2023 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

  Předmět "matematický seminář" nebo fyzikální seminář" lze započítat jen v případě, že v odpovídajícím školním roce neměl uchazeč známku z předmětu “matematika” či “fyzika” a doloží anotací předmětu, že jeho náplní byly rozšiřující partie matematiky, příp. fyziky (posoudí pověřený proděkan).

B) Na základě úspěchu v soutěžích

 1. Byli úspěšnými řešiteli krajského (do třetího místa) nebo ústředního (celostátního) kola (do pátého místa)  Matematické olympiády (v kategorii A, B, C či P) nebo Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) vyhlášené MŠMT ČR či Matematické olympiády (v kategorii A, B či C), Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) nebo Olympiády v informatice (v kategorii A či B) vyhlášené MŠVVaŠ SR,

 2. nebo byli úspěšnými řešiteli Mezinárodní matematické olympiády (IMO), Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO)  nebo Mezinárodní olympiády v informatice (IOI),

 3. nebo dosáhli vynikajícího umístění v jiné významné mezinárodní soutěži v oborech matematika, fyzika, informatika nebo elektrotechnika,

 4. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice nebo Středoškolské odborné činnosti pořádané ve Slovenské republice v následujících oborech: matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,

 5. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích jednotlivců s celostátní působností v Česku zaštítěných MŠMT v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace (posoudí pověřený proděkan, k diplomu je nutné přiložit odkaz na webové stránky soutěže),

 6. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále některé ze soutěží pořádaných nebo zaštítěných ČVUT FEL: Robosoutěže pro střední školy, Energetické olympiádyElektrotechnické olympiády nebo Technologické olympiády.

C) Na základě národních srovnávacích zkoušek

 1. Absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2022/2023 do 4. března 2023 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše),

 2. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2022/2023 do 4. března 2023 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).

Jak doložit splnění podmínek o prominutí přijímací zkoušky

 • Na základě známek ze střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice podle bodu III.A.3. Podmínek: doručit do 31. 3. 2023 poštou nebo osobně na FEL:

 1. vytištěnou přihlášku s potvrzenými studijními výsledky školou, nebo
 2. školou potvrzený katalogový list studenta (výpis známek za celé studium), nebo
 3. nejsou-li studijní výsledky potvrzeny jedním z výše uvedených způsobů, pak úředně ověřené kopie všech vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
 • Na základě výsledku maturitní zkoušky z matematiky podle bodu III.A.1. Podmínek: doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, Protokol o výsledcích didaktických testů žáka vydaný Cermatem e-mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz, případně úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR nebo SR poštou nebo osobně na FEL.

 • Na základě umístění v soutěžích podle bodu III.B.1. Podmínek: doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, úředně ověřenou kopii diplomu z příslušné soutěže poštou nebo osobně na FEL.

 • Na základě výsledku SCIO testu: pouze v případě, že jste nedali společnosti SCIO souhlas s poskytnutím svých výsledků naší fakultě, doručte úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu.

Uchazeči a uchazečky, kteří nesplní ani jednu z výše zmíněných podmínek pro prominutí přijímací zkoušky nebo její splnění řádně nedoloží, budou pozváni k přijímací zkoušce, která obsahuje test z matematiky.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.