Zápis do rozvrhu letního semestru 2006/07

1. Důležité milníky

 • Do 16 hod. dne 22.1.2007 dojde k
  • úpravám výsledků první etapy předběžných zápisů proděkanem a katedrami
  • nastavení závazné kapacity vypsaných předmětů katedrami.
 • Od 16 hod. dne 22.1.2007 (začátek řádného období zápisů) mohou všichni studenti měnit svůj zápis předmětů na příští semestr.
 • Možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:
  • naplnění proděkanem dynamicky stanoveného kreditního limitu
  • počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 15
  Cestu do rozvrhu si student musí otevřít použitím funkce KOS, která splnění uvedených podmínek zkontroluje.
 • Po uplynutí 7 dnů od prvního vstupu do rozvrhu se automaticky studentovi zruší osobní rozvrh, pokud si do té doby nenechá zápis předmětů potvrdit referentkou PEO.
 • Potvrzením zápisu pedagogickým oddělením skončí studentovi možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Možnost změn v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS tím pro něj ale neskončí.
 • Dne 23.2.2007 v 16 hod. konči řádné období zápisů:
  • skončí všem studentům možnost změny zápisu předmětů pomocí funkcí KOSu.
  • všem studentům, kteří nemají potvrzený zápis předmětů, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny.
 • Dne 26.2.2007
  • začíná výuka
  • začíná 14 denní období mimořádných změn zápisů předmětů "u okénka" PEO
  • nekončí možnost individuálních úprav osobních rozvrhů studentů pomocí KOS.
 • Dne 11.3.2007 v 16 hod. skončí všem studentům možnost provádět změny v osobním rozvrhu pomocí funkcí KOS.
 • Dne 11.3.2007 v 16 hod. se stávají všechny zapsané předměty pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu.

2. Období zápisů na letní semestr je rozděleno do tří fází

 • období předběžných zápisů, které už proběhlo,
 • řádné období zápisů předmětů a zápisu do rozvrhu, které končí zahájením semestru,
 • období drobných úprav zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu, které trvá první dva týdny semestru.

3. Změny v předběžném zápisu

Na základě předběžného zápisu a s ohledem na kapacitní možnosti kateder bude rozvrh letního semestru vytvořen do 22.1.2007. Přitom došlo k některým změnám v předběžném zápisu; změny provedli rozvrháři kateder nebo proděkan Müller:

 1. Studentům 1. ročníku programu EaI (Elektrotechnika a informatika), kteří měli zapsán předmět X36AVT a spolu s ním předmět X36PJV resp. X36PJC, byl zápis předmětu X36PJV resp. X36PJC zrušen (provedl proděkan na žádost vedoucího katedry počítačů).
 2. Studentům programu EaI, kteří měli zapsán předmět X31EO2 a spolu s ním předmět X31EO2B, byl zápis předmětu X31EO2B zrušen (provedl proděkan na žádost vedoucího katedry teorie obvodů).
 3. Některým studentům byl zrušen zápis předmětu, který nebyl pro ně povinný, poptávka převýšila kapacitu předmětu a nebylo v možnostech katedry kapacitu předmětu dostatečně zvýšit (provedli rozvrháři kateder na základě pokynů vedoucích kateder).
 4. Studentům 1. ročníku programu STM (Softwarové technologie a management), kteří měli zapsán předmět Y04A2L, avšak podle rozřazovacího testu jim byl předepsán předmět X04A0L resp. X04A1L (předběžný zápis na správný předmět jim v důsledku chyby ve studijním plánu v KOSu nebyl umožněn), byl zrušen zápis předmětu X04A2L a byli zapsáni na předmět stanovený rozřazovacím testem (provedl proděkan na základě žádosti vedoucí katedry jazyků).
 5. Všem studentům 1. ročníku programu STM byl zapsán předmět Y12BP1 - Bezpečnost v elektrotechnice 1. Pro zápis do rozvrhu tohoto předmětu bude vydána zvláštní vyhláška.

Vysvětlení k těmto změnám najdete od 18.1. v diskusním fóru na webu fakulty (Zeptejte se proděkana Müllera).

4. Zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu letního semestru 2006/07 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 22.1.2007 - 16:00 hod. v závislosti na počtu získaných kreditů. Od 12.2.2006 bude zápis umožněn všem studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu.

Počtem získaných kreditů se rozumí:

 • pro studenta 1 ročníku (jakéhokoliv programu) 15 + K za ZS 2006/07
 • pro studenta 2. a vyššího ročníku 30 + K za LS 2005/06 a ZS 2006/07.

Počáteční hodnotu koeficientu K určí proděkan tak, aby 22.1.2007 byl zápis do rozvrhu umožněn jen takovému počtu studentů, který nezpůsobí přetížení systému KOS. V dalších dnech bude koeficient postupně snižován.

Po počátečním stanovení koeficientu K a po každé změně jeho velikosti proděkanem bude všem studentům, kterým byl počátečním nastavením nebo změnou koeficientu otevřen zápis do rozvrhu, zaslán email s odpovídající zprávou. Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou poštu na této adrese pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z této adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu.

Žádáme studenty, aby v době od 22.1.2007 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu.

Koeficient K bude proděkan postupně snižovat zpravidla každý den v době od 19:00 do 23:00. Následující den bude koeficient zveřejněn na webu FEL.

5. Potvrzení zápisu předmětů na PEO

Po prvním zápisu do rozvrhu je student povinen do 7 kalendářních dnů si nechat referentkou PEO v Dejvicích potvrdit zápis předmětů v KOSu a do indexu. Pokud zápis předmětů nebude do této lhůty referentkou potvrzen, bude vytvořený osobní rozvrh studenta automaticky zrušen. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným emailem.

Zápis předmětů bude referentkou potvrzen pouze při splnění všech dále uvedených podmínek:

 • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň
  • 15 pro studenty 1. ročníku bakalářských programů
  • 20 pro ostatní studenty
 • student, který ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty, má zapsán alespoň jeden povinný předmět
 • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 37.

Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

K potvrzení zápisu předmětů referentkou PEO se dostavte osobně a pouze s řádně vyplněným indexem a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením o neschopnosti, referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít později. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu nebude vyhověno a jsou proto bezpředmětné.

Potvrzení zápisu na PEO musí proběhnout v řádném období zápisů do 23.2.2007 (16:00). Jeho skončením končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně automaticky zrušeny !!. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

6. Úpravy zápisu předmětů studentem

V době od 22.1.2007 (16:00 hod.) do potvrzení zápisu předmětů na PEO má student možnost si sám zrušit předběžně zapsané předměty případně zapsat nové předměty, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PEO může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PEO.

Rušit zapsané předměty a zapisovat si nové může student sám (do konce řádného zápisového období 23.2.2007, 16:00 hod.) nebo prostřednictví PEO do konce 2. týdne letního semestru 2006/07, tj. do 11.3.2007, 16:00 hod.. Po tomto termínu se všechny zapsané předměty stávají závaznými předměty bez ohledu na to, zda student je zapsán do jejich rozvrhu.

Osobní rozvrh si student může upravovat až do konce 2. týdne semestru.

7. Dodatečné zrušení zápisu předmětu

Od 3. týdne semestru může proděkan mimořádně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum uvedené v odst. 5.

8. Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)

Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro Studium v angličtině.

9. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

od 23.1.2007 do 23.2.2007

pondělí9 - 1113 - 15
úterý9 - 1113 - 15
středa9 - 1113 - 15
čtvrtek9 - 1113 - 15
pátek9 - 11-

Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: