Informace pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí studovat v českém jazyce

Cizinec (kromě občanů Slovenské republiky) ucházející se o studium v akreditovaném studijním programu v českém jazyce prokazuje svou připravenost studovat v českém jazyce:

Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce ke studiu, případně doručit Pedagogickému oddělení FEL nejpozději do data zápisu ke studiu. Bez doručení tohoto potvrzení nebude uchazeč zapsán.

Student, který nemůže doložit znalost českého jazyka (viz výše), může požádat o přezkoušení na katedře jazyků FEL, které bude v rozsahu zkoušky z češtiny 1, nebo v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Úroveň zkoušek se rovná úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

S žádostmi o přezkoušení na katedře jazyků FEL se obracejte na PhDr. Danu Salákovou nebo Mgr. Markétu Havlíčkovou, informace o přezkoušení v ÚJOP najdete na www.ujop.cuni.cz nebo jazyky.feld.cvut.cz.

Požadavky k přezkoušení z jazyka českého

a) Písemná část

gramatické jevy na základě doporučené literatury

b) Ústní část

rozbor a reprodukce populárně-odborného textu, konverzace s vyučujícím v rozsahu témat z doporučené literatury, základní reálie ČR

Doporučená literatura:

I. Čechová, Putz: Chcete mluvit česky (1. díl) a pracovní kniha

Způsob studia: samopříprava

Termíny konání: Bližší informace o přezkoušení včetně vzorového testu najdete na stránce katedry jazyků FEL ČVUT. Ke zkoušce si přineste psací potřeby, pas nebo jiný doklad totožnosti a poplatek 1 000 Kč v hotovosti (vybírá se na místě před zkouškou).

Je nutné se včas (nejméně týden předem) přihlásit e-mailem u zkoušejících: salakova@fel.cvut.cz nebo brozov@fel.cvut.cz, protože kapacita jednotlivých termínů je omezená.

V Praze 7. 4. 2009

Mgr. Alena Havlíčková, vedoucí katedry jazyků

Za obsah odpovídá: