Vyjádření děkana a vedoucích kateder k výsledkům ankety za zimní semestr 2011/2012

  1. Výsledky ankety (komentář ke způsobu prezentace), hodnocení studentů, jejich komentáře a reakce učitelů na ně
    • Každý učitel měl možnost vyjádřit svůj souhlas resp. nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby, svůj nesouhlas uvedlo 25 učitelů.
    • Aby všichni učitelé měli možnost se vyjádřit ke slovním komentářům studentů u svých předmětů, byl termín pro učitele posunut do 21.3., vyjádřilo se 212 učitelů.
  2. Vyjádření vedoucích kateder
  3. Vyjádření učitelů, vedení fakulty a dalších funkcionářů k názorům studentů na celofakultní otázku
  4. Závěrečné vyjádření děkana

Děkuji všem studentkám a studentům, kteří uvedli své konstruktivní názory na zlepšení výukového procesu a na zlepšení prostředí na fakultě. Děkuji rovněž všem učitelům, funkcionářům a dalším pracovníkům fakulty za dialog se studentskými názory a za to, že tyto názory využijí ve své práci.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: