Mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2013/2014

Motivační stipendium vypisuje děkan na podporu těch studentů prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně absolvují, resp. absolvovali maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky ve společné (státní) části maturitní zkoušky na střední škole se sídlem v České republice se stupněm 1 (výborně) v povinné či volitelné části maturity (týká se maturantů z let 2013, resp. 2009 a 2008)
  • úspěšně absolvovali maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky na střední škole se sídlem v České republice ve společné (státní) části maturitní zkoušky na vyšší úrovni se stupněm 1 (výborně) v povinné či volitelné části maturity (týká se maturantů z let 2011 a 2012)
  • úspěšně absolvovali/absolvují maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky na střední škole se sídlem ve Slovenské republice v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v letech 2008 až 2013

nebo

  • se umístili v letech 2008 až 2013 na 1. místě regionálního kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například regionální přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost1.

Stipendium bude uděleno k 31. 10. 2013 studentům, kteří splní kritéria pro jeho přidělení, řádně studují na FEL a o toto stipendium do uvedeného data písemně požádají na Pedagogickém oddělení FEL.

Při souběžném zápisu do více programů v r. 2013 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát. Při opakovaném zápisu ke studiu nemůže být toto stipendium přiznáno.

Mimořádné motivační stipendium pro akademický rok 2013/2014 činí 7000 Kč.

Získání tohoto jednorázového mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat řádné prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v průběhu studia.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


1 Např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu.

Za obsah odpovídá: