Slovo děkana

Vítejte na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT). ČVUT je nejstarší a nejprestižnější1 technickou univerzitou v České republice. Historie ČVUT sahá až do roku 1707, samostatná Elektrotechnická fakulta vznikla v roce 1950.

V dnešní době se naše fakulta skládá se 17 kateder umístěných ve dvou našich budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí.

Naše fakulta poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství.

Všechny naše studijní programy jsou úzce vázány na naše výzkumné aktivity. Samotná FEL se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice. Produkujeme přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT.

Naše fakulta má rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Pracujeme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech na objednávku našich průmyslových partnerů a bezpečnostních a vojenských institucí. Účastníme se kosmických projektů, pracujeme pro státní agentury. Řešíme řadu mezinárodních i tuzemských grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu.

V bakalářském i magisterském programu nabízí fakulta tyto studijní programy:

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Komunikace, multimédia a elektronika
 • Kybernetika a robotika
 • Otevřená informatika

Dále nabízíme bakalářský program

 • Softwarové technologie a management

a magisterské programy

 • Inteligentní budovy
 • Biomedicínské inženýrství a informatika

Naši absolventi nalézají atraktivní pracovní místa ve firmách, výzkumných institucích a na univerzitách v Česku i v zahraničí.

Od roku 1950 FEL vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání.

V budoucnu se budeme snažit upevnit a vylepšit naši pozici jako vedoucího vědeckého a pedagogického pracoviště v České republice a v řadě oborů jako významného centra excelence v evropském a světovém měřítku.

prof. Pavel Ripka, děkan

FEL ČVUT v číslech (2012)

Počet studentů: > 5 000 celkem

 • 3106 v bakalářských programech
 • 1398 v magisterských programech
 • 601 v doktorandských programech (424 v denním a 177 v kombinovaném studiu, včetně 63 zahraničních

Akademických pracovníků: celkem 600

 • 53 profesorů
 • 100 docentů
 • 250 asistentů
 • 200 výzkumných pracovníků

Absolventi (v roce 2011)

 • 657 bakalářů (BSc)
 • 603 magistrů (Ing.)
 • 51 doktorů (PhD)

Zahraniční studenti v bakalářských a magisterských programech:
529 z 55 zemí včetně 94 výměnných studentů

105 bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami na fakultní úrovni
532 smluv na univerzitní úrovni

14 studijních programů

17 kateder
3675 aktivních IP adres
1627 místností

160 kontraktů pro průmysl,
210 výzkumných projektů,
včetně 76 mezinárodních.

Celkem 426 mil. Kč externího financování výzkumných projektů

180 článků v SCI impaktovaných časopisech SCI

Pořadí ČVUT v žebříčku světových technických univerzit2: 150
Zdroje příjmu:
Granty a projekty: 52 %
Kontrakty a další zdroje: 9 %
Příspěvek státu na vzdělávání: 39 %

1 Po Univerzitě Karlově druhá nejlépe hodnocená česká univerzita ve světových žebříčcích.
2 QS University Ranking: Faculty Rankings - Engineering & Technology


Listy děkana

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

nejprve to nedůležitější, dokument, který určí budoucí tvář fakulty: Karierní řád.

Koncepci a první pracovní návrh jsem představil Grémiu děkana, Vědecké radě a Akademickému senátu, nyní ho předkládám akademické obci k diskusi (do 15. 9.) [1]. V průběhu září a října připravíme konečné znění a předložíme ho jmenovaným sborům k projednání a schválení. Mým cílem je, aby Akademický senát, který mne zvolil, schválil tento klíčový dokument do konce roku 2012.

Od 1. 7. zřizuji Oddělení vnějších vztahů - PR, které bude mít v referátu i oblast zahraničních styků, oblast propagace studia a vztahu s podniky. Vedoucím tohoto oddělení jmenuji Ing. Jiřího Kohutku. Oblast zahraničních styků bude mít na starosti Mgr. Chmelenská, na oddělení bude pracovat i pan Otakar Vlček. Prosím jim buďte nápomocni.

Začaly letní prázdniny a skončil můj první rok ve funkci děkana. Je tedy dobrá příležitost poděkovat Vám všem za Vaše skvělé výkony a trochu rekapitulovat, co se mi podařilo realizovat z mého volebního projektu.

Z čeho jsem měl v poslední době největší radost: stav vyplnění ankety je 41 % (naposledy 20 %). Aktivizují se studenti? Začínají věřit, že změna je možná? Nebo zafungovala ta soutěž o tablety?

Naše fakulta byla hodnocena jako šestá v žebříčku výzkumných organizací podle RVVI. Chci, abychom si tuto pozici zachovali, případně zlepšili. K tomu by jistě nepřispělo, kdyby se fakulta opět rozdělila. Jsme výzkumná fakulta a mým úkolem je rozvíjet jak výuku, tak i vědeckovýzkumnou činnost (co do množství i kvality). Jsme dobří, ale excelence se neposuzuje podle slov. Nemáme na fakultě ani jeden grant ERC, který je dnes měřítkem evropské excelence. Hlaste se do soutěže o tyto granty, informace jsou např. zde . Nezískali jsme ani cenu útěchy, grant ERC CZ (MFF má tři).

Tak a teď ta rekapitulace.

Konkrétní úkoly, na kterých vedení fakulty pracuje, je možno sledovat v dokumentu Realizace ADZ. Připomenu, že Dlouhodobý záměr vznikl z mého volebního projektu a jeho Aktualizace na rok 2012 je nově sbírkou konkrétních a kontrolovatelných úkolů. Poslední rekapitulaci svého působení jsem prezentoval na dubnových Hovorech s děkanem, zde tedy kromě dvou již zmíněných hlavních novinek jen několik dalších:

 • Schválena povinnost impaktované publikace pro doktorandy, totéž se bude předpokládat pro nově schvalované školitele
 • Fotosoutěž s tematikou "život na fakultě" bude vyhlášena na webu fakulty - uzávěrka 30. 9. Vybrané fotografie budou použity do stolního kalendáře FEL a spolku ELEKTRA.
 • Bude vyhlášena Cena děkana za mezioborové publikace
 • Rekonstrukce studovny v Dejvicích: poslední návrh je rozšířen i o suterén
 • Zkrácení doby školení řidičů - drobnost, která snad potěšila

Dal jsem pokyn vedoucím kateder, aby všichni akademičtí pracovníci podepsali jednotlivou kopii Zásad publikační činnosti na FEL. Omlouvám se za toto administrativní obtěžování, ale ukázalo se, že je to potřeba. Svoboda publikovat své výsledky bez cenzury nadřízenými pracovníky je součástí akademických svobod, kterých jsme znovu nabyli po roce 1989. Tato svoboda je ale založena na důvěře a zodpovědnosti. Závažným případem plagiátorství pracovníka FEL se v minulých dnech zabývala mnou jmenovaná komise (její zpráva) a stanovisko vyjádřila i samotná Vědecká rada. Tato záležitost skončila dohodou o ukončení pracovního poměru. Na konci tohoto dokumentu přikládám informace o plagiátorství, které na mé bývalé katedře dáváme studentům.

Na základě pověření rektora ČVUT probíhá od r. 2008 příprava vzniku Českého institutu informatiky a kybernetiky (nyní ČIIRK). S přípravným týmem diskutuji možné formy organizačního zakotvení tohoto institutu, přičemž nyní velmi silně preferuji začlenění ČIIRK do FEL. V žádném případě jsem nikdy neuvažoval o sdílení kateder nebo koncepci virtuálních kateder. FEL je suverénní fakultou, která má své katedry a uskutečňuje své studijní programy. Nepovažuji za možné, aby je s někým sdílela. FEL chce být i nadále výzkumnou fakultou, která je charakterizována úzkým propojením výuky (i na pregraduální úrovni) a vědy. Oddělení těchto dvou složek by bylo degradací výzkumné fakulty a počátkem destrukce kvality studia. Poškodilo by i rozvoj výzkumné činnosti, která je na FEL úspěšně vykonávána.

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

minulý týden byl horký a vypjatý: končilo zkouškové období, probíhaly bakalářské státnice, přijímací zkoušky, promoce a zápis studentů do 1. ročníku. Tak nabitý týden nepamatuji, a přesto se všechno zvládlo s úsměvem. Děkuji.

Léto je vhodná doba na dohnání všeho, na co během semestru nebyl čas. Už je pryč doba, kdy fakulta byla v létě mrtvá. Léto je i vhodná doba pro pracovní návštěvy zahraničních laboratoří. Vzpomeňte na to, že nízká mobilita je naší slabou stránkou a nevyjíždíte-li na celý rok, podívejte se do světa alespoň o prázdninách. Nicméně Vás prosím, abyste alespoň dva týdny nepracovali, odpočívali a nabírali síly. V září budeme všichni sílu potřebovat, přijdou totiž studenti. Ti noví snad budou kvalitnější, letos totiž už opět všichni dělali přijímací zkoušky.

Praha, 3. 7. 2012

Váš děkan Pavel Ripka

========================================================================

Citace jiných zdrojů - pozor na plagiátorství !!!

Je třeba pečlivě uvádět odkazy na zdroje informací (literaturu). Způsob citování literatury dohodněte s Vaším vedoucím a v celé práci ho pak důsledně dodržujte. Necitujte zdroje "z druhé ruky" - všechny citované práce byste měli přečíst a mít k dispozici. Pokud jste např. nepřečetli celou citovanou knihu, uveďte konkrétní kapitolu nebo rozsah stránek.

Doslovné citace z jiných textů je nutno uvádět v uvozovkách s identifikací zdroje, v tomto případě i s číslem strany. V titulku převzatých obrázků důsledně citujte zdroj - v případě překreslených obrázků uveďte např. "... podle [1] ..." tj. tzv. Vancouverský způsob citování, eventuálně "...podle (Nováček, 2007) ..." tj. tzv . Harvardský způsob citování.

Nestačí na konci práce uvést seznam literatury - je třeba také v samotné práci na tuto literaturu odkazovat všude tam, kde je to relevantní. Nedodržení těchto zásad může vést k vrácení práce nebo i k obvinění z plagiátorství. Více o plagiátorství si můžete přečíst na portálu INFOGRAM podporovaným MŠMT. Další informace na toto téma lze nalézt např. na stránkách IEEE - sekce nebo zde je odkaz na pěknou prezentaci týkající se této problematiky.

------------------------------------------------------------------------

[1] Text bude uveřejněn na webu FEL. Přímo jej lze komentovat v Google documents (po přihlášení jako username.cvut.cz přejděte na adresu https://docs.google.com/a/fel.cvut.cz/document/d/1T3JJ5I-67lggluDsZ48cjLc_5NFzEWAjg57GZoA4yOk/edit?pli=1#heading=h.qiv4mmnxwkxw


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vítám Vás všechny - zaměstnance i studenty - po skončených prázdninách!

Vedení FEL o prázdninách nezahálelo - o naší činnosti se můžete dozvědět ze zápisů z Kolegií děkana a nedávného Gremia děkana.

Po projednání na Grémiu děkana předkládám Akademickému senátu návrh složení nové Vědecké rady.

Zveřejním rovněž návrh nového Dlouhodobého záměru FEL na roky 2011-2015.

Srdečně Vás zvu na Hovory s děkanem, které se uskuteční v úterý 27. 9. v 16:15 ve 209. Tam bych chtěl krátce představit, co vedení fakulty už udělalo a co udělat chceme a hlavně nechat dost prostoru na Vaše dotazy.

První zasedání nové Vědecké rady by se mělo uskutečnit ve středu 5. 10. 2011 ve 13 hod. v posluchárně 209. Tam bych chtěl fakultě představit členy zvolené Vědecké rady a tam by také měla proběhnout první skutečně veřejná obhajoba habilitační práce. I na toto zasedání Vás všechny srdečně zvu.

Praha, 12. 9. 2011

prof. Pavel Ripka, váš děkan


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po volbě Akademickým senátem FEL mne pan rektor jmenoval od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2015 děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Budu se snažit ze všech sil tuto funkci vykonávat ku prospěchu naší fakulty. Pokud byste k mé činnosti měli výhrady či připomínky, prosím neváhejte mně to sdělit.

Především děkuji prof. Šimákovi za všechno, co pro fakultu udělal a ještě udělá. Budu se snažit pokračovat v progresivních projektech, které zahájil. Doba, ve které byl děkanem, nebyla lehká. Děkuji i zastupujícímu děkanovi prof. Starému, který fakultu bravurně vedl v červnu. Přesto věřím, že příští střídání děkanů proběhne bez "meziplynu".

 1. Ve své činnosti budu vycházet ze svého děkanského projektu, který po diskusi s Akademickým senátem použiji za základ návrhu Dlouhodobého záměru ČVUT FEL.
 2. Jak víte, vědecká rada fakulty ukončila svou činnost 30. 6. 2011. Dnes jsem jmenoval členy Vyhledávacího výboru (prof. Mařík, Sovka, Šebek, Škvor), který mi počátkem srpna předloží návrh složení nové vědecké rady. Mým cílem je, aby volba členů vědecké rady proběhla na nejbližším zasedání akademického senátu a termín prvního zasedání této rady mohl pak být již počátkem října.
 3. Dnes jsem také jmenoval předsedou nové Dislokační komise prof. Hlaváče. Úkolem této komise bude navrhnout transparentní systém hospodaření s plochami a po jeho schválení tento systém uvést v život. Součástí tohoto systému by měl být veřejný přehled užití jednotlivých místností. Pokud by se mělo za plochy platit, musí se to již projevit v rozpočtu roku 2012. Fakulta získala další plochy v Technické menze. Rád bych po poradě s Dislokační komisí tam např. zřídil prostory, které by si mohly propůjčovat týmy pro časově limitované projekty. Je třeba i analyzovat potřebu dvou poslucháren, které v této budově máme.
 4. Dnes jsem se poprvé účastnil schůze řídícího výboru Centra Energeticky efektivních budov Kladno. Projekt byl ministrem podepsán a připravuje se zahájení výstavby, bohužel je vše značně opožděno.
 5. Začal jsem jednat ve věci budoucnosti výuky v Trutnově. Požádám Akademický senát, aby mi byl nápomocen při řešení tohoto problému. Je třeba analyzovat závazky fakulty, zvážit rizika a rychle rozhodnout.
 6. Během prázdnin bych také rád zveřejnil přehledné organizační schéma fakulty. U jednotlivých pracovníků děkanátu a dalších "mimokatedrálních" útvarů bych rád zveřejnil náplň jejich činnosti a jejich zástupnost. Děkuji těm oddělením (např. SVTI a odd. VVZS), která již tento přehled mají.
  Kromě vypracování podkladů pro zmíněný přehled dnes ukládám všem vedoucím pracovníkům vypracovat plán práce a rozvoje jejich útvaru.
 7. Přes prázdniny bude také pokračovat tvorba procesních schémat s odkazy na související dokumenty a konkrétní pracovníky. Tato práce je dobrou příležitostí na racionalizaci administrativních procesů. Prosím všechny pracovníky fakulty, aby tomuto úsilí byli nápomocni, zejména sledovali postup prací na https://www.fel.cvut.cz/procesy/ a zveřejňovali své poznámky k těmto schématům na https://forum.feld.cvut.cz/forum/94/.
 8. Považuji za samozřejmé, že veškeré dokumenty na fakultě budou předávány v elektronické formě (se zachováním papírové podoby, pokud to vyžaduje předpis nebo procesní schéma). Zápisy z porad a schůzí budou pořízeny a potvrzeny a (vyžaduje-li to předpis) i na webu zveřejněny do 3 pracovních dnů. Podobné administrativní standardy budou ukotveny v příkazu, který hodlám před začátkem dalšího semestru vydat.
 9. Chci, aby fakulta byla přívětivá, abychom na studium či zaměstnání na fakultě byli nejen hrdí, ale abychom do všech jejích budov chodili rádi. K tomu mohou přispět i zdánlivé maličkosti; budu vděčný za Vaše náměty zejména na rozpočtově neutrální opatření. Mým dnešním příspěvkem je zrušení zákazu účasti malých dětí na našich promocích. I mnohem starší instituce pochopily, že důstojnost jejich obřadů není přítomností dětí ohrožena.
 10. Jak jsem slíbil, dnešního dne jsem předal řízení katedry měření prof. Haaszovi a nechávám vypsat řádné výběrové řízení na vedoucího této katedry.

Závěrem mi dovolte, abych všem akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům fakulty poděkoval za dosavadní práci. Nastává období prázdnin, které je pro nás všechny nejen příležitostí k odpočinku a regenerací, ale i obdobím koncentrované práce na přípravě výuky a na výzkumných a průmyslových projektech. Přeji Vám, abyste alespoň část této práce mohli vykonávat někde u vody, a ne v našich rozpálených budovách. Oceňuji ty učitele, kteří poskytují během prázdnin i konzultace, či zkouší.

Za dobré výkony děkuji také studentům. Letos poprvé promovali absolventi a absolventky nových studijních programů a nemálo jejich diplomů mělo červenou barvu. Chtěl bych, aby excelence studentů byla i dalšími způsoby podporována, zvýrazněna a oceněna.

Praha, 1. 7. 2011

prof. Pavel Ripka, váš děkan

Hovory s děkanem

28. 05. 2012

Prezentace

23. 02. 2012

Prezentace

27. 09. 2011

Za obsah odpovídá: