Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. roku 2015/2016

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr akad. roku 2015/2016 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce či již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání bakalářské/diplomové  práce ["odkladu odevzdání BP/DP"] apod.).

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. listopadu 2015 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se již nepodává). Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu s příslušnou směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán.

Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu prosince t.r.

Praha 3. 11. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: