Přirozené a umělé myšlení I., II.

Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky)

I. (zimní) NPOZ004 2/0 Zk
II. (letní) NPOZ005 2/0 Zk

Kurz mohou navštěvovat studenti různých ročníků, kteří mají zájmem o kognitivní vědu a filosofii mysli. Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestru užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Účast je možná i pro nezapsané studenty.

Studenti jiných fakult (a hosté) jsou vítáni. Předmět si mohou zapsat v terminu, který k zápisu do SIS otevírá MFF (v případě obtíží je třeba kontaktovat studijní oddělení jak vlastní fakulty, tak MFF); na PřF je předmět veden pod č. MS720P973. Studenti FEL ČVUT se zapisují na své fakultě.

Anotace
Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od zapsaných studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce.

Letní semestr 2014/2015 (NPOZ004):

Zahájení: středa 25. února 2015, 14:30

Místo konání: seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.)

Předpokládaná témata pro letní semestr:

Rozdíl mezi přirozeným a umělým. Lidská percepce (hlavně vizuální). Vnímání pohybu. Problém času. Mžikové vnímání, retence, perzistence a paměť. Introspekce a (sebe)reflexe. Autopoietické systémy. Enaktivní přístup v kognitivní vědě a v robotice. Hrozba inteligenční singularity. Perspektiva první a třetí osoby, vědomí jako filosofický problém.

Materiály k přednáškám budou studentům postupně zpřístupněny v powerpointu na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literatura se půjčuje jen k prezenčnímu studiu.

Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max. 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma rozvíjející probíranou látku. Práci odevzdají ve dvou, přednostně elektronických verzích (Word), a to:

první (předběžnou) do 8. 4. 2015
druhou (definitivní) do 3. 6. 2015

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání a aktivní účast na přednáškách). Použitou literaturu je třeba uvádět s plnými odkazy na zdroje. Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.

 

Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL

Za obsah odpovídá: