Vyjadřování učitelů k výsledkům studentské ankety za zimní semestr 2015/2016

Studentskou anketu vyplnilo 36,13 % studentů (je to velké zvýšení zájmu o anketu - minulou anketu vyplnilo 26,92 % studentů) . To svědčí o tom, že studenti poznali, že učitelé, vedoucí kateder, garanti programů a vedení fakulty berou sdělení studentů v anketě vážně a využívají náměty studentů jak pro pozitivní motivování učitelů, tak pro organizační opatření a především pro zlepšování výuky a prostředí na fakultě.

Na stránce https://anketa-vyvoj.cvut.cz/vysledky/fel/2016zs/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za zimní semestr 2015/2016. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům k jeho osobě a jeho předmětu.

Učitelé jsou vyzváni, aby se do 11. března ke studentským komentářům vyjádřili (v případě, že nesouhlasí se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby, zaklikne svůj požadavek na uvedené stránce (implicitně je nastaven souhlas).

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2016/2016:

15. 3. 2016zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder a garantům programů včetně vyjádření učitelů
17. 3. 2016vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
29. 3. 2016vyjádření vedoucích kateder
6. 4. 2016vyjádření garantů studijních programů
13. 4. 2016zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
15. 4. 2016zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
18. 4. 2016předběžné zápisy do zimního semestru 2015/2016

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: