Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. roku 2016/2017

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr akad. roku 2016/2017 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce či již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen z důvodu povolení náhradního termínu odevzdání bakalářské/diplomové  práce ("odkladu odevzdání BP/DP").

Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.

Studenti, jejichž studium je aktuálně přerušeno, požádají o přihlášení k SZZ svou studijní referentku.

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. listopadu 2016 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se již nepodává).

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu s příslušnou směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí ke státní zkoušce prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán.

Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu ledna 2017.

Upozorňujeme na aktualizované znění Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky.

Praha 2. 11. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: