Tři mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2017/2018

 1. Motivační stipendium pro 100 nejúspěšnějších uchazečů z přijímacích testů

  Do pořadí budou zahrnuti nejen studenti, kteří úspěšně projdou přijímacím testem v rámci přijímacího řízení, ale i studenti, kterým děkan promine přijímací zkoušku, ale oni se přesto  zúčastní termínu pro napsání tohoto “přijímacího testu”.

  Mimořádné motivační stipendium pro pro 100 nejlepších uchazečů z přijímacích testů mimo nárokovatelného prospěchového stipendia je 5 000 Kč.

 2. Motivační stipendium pro úspěšné uchazeče středních škol za 1. semestr

  Motivační stipendium vypisuje děkan na podporu těch studentů prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně absolvují v roce 2017 maturitní zkoušku z matematiky
   • ve společné (státní) části maturitní zkoušky na střední škole se sídlem v České republice se stupněm 1 (výborně), a to v povinné či volitelné části maturity nebo
   • na střední škole se sídlem ve Slovenské republice v externí části maturity s procentem úspěšnosti 84 a vyšším

  nebo

  • úspěšně složí zkoušku Matematika+(CERMAT)v roce 2017 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 85 a více)

  nebo

  • úspěšně absolvují v roce 2017 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).

  Mimořádné motivační stipendium pro úspěšné uchazeče 1. ročníku mimo nárokovatelného prospěchového stipendia je 7 000 Kč.

 3. Motivační stipendium pro vynikající studenty za 1. semestr

  Všem úspěšným studentům, kteří za 1. semestr bakalářského studia vykonají všechny zkoušky předepsané studijním plánem s hodnocením "A" a všechny zápočty.

  Mimořádné motivační stipendium pro vynikající studenty 1. ročníku mimo nárokovatelného prospěchového stipendia je 10 000 Kč.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


Pozn: Stipendium bude přiznáno těm studentům, kteří splní výše uvedená kritéria pro jeho přiznání k 28. 2. 2018 a úspěšně se zapíší do 2. semestru studia na FEL. O tato stipendia bude třeba požádat písemně v průběhu března 2018 na Studijním oddělení FEL. Při souběžném zápisu do více programů v r. 2018 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát.

Za obsah odpovídá: