Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. roku 2016/2017

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na letní semestr akad. roku 2016/2017 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce či již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen děkanem [z důvodu povolení náhradního termínu odevzdání bakalářské/diplomové práce ("odkladu odevzdání BP/DP") nebo neúspěchu u SZZ v předchozím termínu].

Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen, se tedy přihlašovat nemusejí.

Studenti, jejichž studium je aktuálně přerušeno, požádají o přihlášení k SZZ svou studijní referentku.

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. dubna 2017 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se nepodává).

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí ke státní zkoušce prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán.

Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti ke státním zkouškám upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu května 2017.

Upozorňujeme na aktualizované znění Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky.

Praha 6. 4. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: