Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. roku 2018/2019

K státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří

  • mají na letní semestr akad. roku 2018/2019 zapsán předmět Bakalářská/Diplomová práce,
  • nebo již z tohoto předmětu obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet,
  • případně jim byl povolen náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce ("odklad odevzdání BP/DP").

Studenty, jimž byl již určen konkrétní termín pro opakování SZZ či náhradní termín konání SZZ, přihlásí jejich studijní referentka.

Studenti, jejichž studium je aktuálně přerušeno, požádají o přihlášení k SZZ svou studijní referentku.

Ke státní závěrečné zkoušce se student přihlašuje pouze prostřednictvím KOSu, a to nejpozději do 30. dubna 2019 - po tomto datu již přihlášení nebude možné (papírová přihláška se nepodává).

Důležitá poznámka:

Ke státní závěrečné zkoušce budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se směrnicí určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:

  1. v termínu se přihlásí ke státní zkoušce prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic splní svůj studijní plán.

Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy přihlášení k SZZ platnosti (tzn. pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

Další podrobnosti ke státním zkouškám upraví příslušná vyhláška, jež bude vyvěšena v průběhu května 2019.

Detaily k průběhu státních zkoušek upravuje Směrnice děkana pro závěrečné práce a bakalářské a magisterské státní zkoušky.

Praha 29. 3. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: