Vážená studentko, vážený studente,

vítám vás v 1. ročníku bakalářského studia Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze formou tohoto osobního dopisu.

Jak víte, epidemiologická situace nám zabránila v zahájení standardní výuky a jsme nuceni okamžitě přejít na výuku distanční. Toto opatření má za cíl především ochránit vaše zdraví, zdraví vašich blízkých a rovněž i zdraví vašich učitelů. Věřím, že pokud budeme všichni dodržovat všechna nezbytná opatření, situace se brzy vrátí do normálu a fakulta bude opět žít svým běžným životem.

Studium na vysoké škole je odlišné od praxe, kterou znáte ze střední školy. Bude na vás klást vysoké nároky a vyžadovat osobní zodpovědnost. Současná situace je pro nás všechny komplikovaná a vedla k tomu, že školní rok nezahájíte v posluchárně, ale doma anebo na koleji u svých počítačů. I v současné dynamické situaci uděláme maximum pro to, aby váš přechod na vysokou školu proběhl bez větších komplikací.

Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách fakulty. Vaši vyučující vás budou informovat o formě výuky a všechny nezbytné pokyny pro výuku budete mít k dispozici v systému Moodle nebo CourseWare; případně u vašich rozvrhů. Distanční výuka bude probíhat v prostředí MS Teams či podobném nástroji. V případě, že si nebudete čímkoli jisti, neváhejte své vyučující kontaktovat.

Součástí nástupu na fakultu je i imatrikulace, kterou obvykle pořádáme v Betlémské kapli. Imatrikulace v životě studenta představuje významný okamžik, kterým je student/ka uveden/a do akademické obce nejen fakulty, ale i celé univerzity, tedy ČVUT. Součástí slavnostního aktu imatrikulace je i složení imatrikulačního slibu; souhlas s ním jste již potvrdili svým podpisem při zápisu.

Dovolte, abych vám připomněl znění imatrikulačního slibu:

Slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti studenta (studentky) Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Ve shodě se svým svědomím budu respektovat rozhodnutí akademického senátu univerzity i fakulty, rektora, děkana i dalších akademických představitelů školy. Ve svém jednání budu dbát o uchování dobrého jména Českého vysokého učení technického v Praze a nedopustím se ničeho, čím bych poškodil jeho vážnost.

Jménem celého pedagogického sboru vám přeji, abyste byli ve studiu úspěšní, a dosáhli tak splnění všech svých cílů, s nimiž jste na fakultu přišli. Těším se, že se společně za tři roky setkáme při vaší slavnostní promoci v Betlémské kapli.

Přeji vám úspěšný start nejen do začínajícího akademického roku, ale i vašeho akademického života.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Za obsah odpovídá: