Motivační stipendia pro uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2019/2020
VÝZVA

O níže uvedená stipendia mohou požádat studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do letního semestru akad. roku 2019/2020, kteří vyhoví příslušným podmínkám.

Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte své studijní referentce nejpozději do 27. března 2020.

Motivační stipendium bude po prověření žádosti vyplaceno v průběhu dubna 2020 všem řádně studujícím studentům, kteří splnili podmínky pro jeho přiznání.

 1. Motivační stipendium ve výši 2 000 Kč pro nejúspěšnější uchazeče z přijímacích testů žádost

  Týká se studentů, kteří v přijímací zkoušce z matematiky dosáhli 18 bodů a více, a to i těch, jimž byla přijímací zkouška prominuta a kteří přesto test nezávazně absolvovali v den zápisu dne 21. června 2019.

 2. Motivační stipendium ve výši 7 000 Kč pro úspěšné absolventy středních škol – žádost

  Týká se studentů, kteří splnili některou z následujících podmínek:

  • úspěšně složili zkoušku Matematika+(CERMAT) v roce 2019 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 85 a více)
  nebo
  • úspěšně absolvovali v roce 2019 maturitní zkoušku a současně se v průběhu svého středoškolského studia umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech).
 3. Stipendium za podání dvou a více přihlášek v tom kole přijímacího řízení, v němž byl/a uchazeč/ka přijat/a ke studiu žádost

 4. O motivační stipendium ve výši 10 000 Kč pro vynikající bakalářské studenty, kteří v 1. semestru svého studia v ak. r. 2019/2020 vykonali všechny zkoušky předepsané studijním plánem s hodnocením "A" a získali všechny klasifikované zápočty s hodnocením "A" v předmětech takto zakončených, není třeba žádat.

 

Praha 21. 2. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: