Pedagogický Bulletin FEL 1/2007

Interní pracovní materiál pracovníků FEL

1. Rámcová témata dipl. prací

Katedry měly zveřejnit do konce září 2006. Studenti 1. ročníku nabíhajícího magisterského programu by měli rámcové téma zvolit do konce února (t.r.).

Aplikace https://zp.feld.cvut.cz/index.php je ve zkušebním provozu a ladí se na ní chyby. Během března katedry kontaktují studenty, o kterých není známo, jaké rámcové téma si vybrali.

2. Rozdělování do oborů

Koncem března a začátkem dubna proběhne dělení studentů 1. ročníku bakalářských programů do oborů. V té době budou uspořádány besedy o oborech programu EaI i STM (včetně oboru Inteligentní systémy, který dle neoficiální informace byl akreditován).

3a. SOCR/ERAS vyjíždějící

v programu Sokrates je bilance naší fakulty pasivní (loni 90 vyjelo, 200 přijelo). Mnoho míst zůstalo nenaplněných, a to i v anglicky mluvících zemích(!). V programu se mohou účastnit i doktorandi. Informace je na http://www.fel.cvut.cz/vz/socrates.html. I po skončení 1. kola je možné se přihlásit. Plánujeme revizi smluv a doufáme ve spolupráci kateder.

3b. SOCR/ERAS přijíždějící

Přijíždějící studenty Socr./Erasmus již standardně zapisujeme s využitím procedur KOSu.

V tuto chvíli se požadavky nově přijíždějících studentů dle Learning Agreementů podařilo naplnit, za což všem děkujeme. Noví studenti absolvovali Orientation week, během kterého byli většinou již zapsáni do rozvrhu. Pravidla zápisu do anglických předmětů jsou stejná jako minulý semestr: http://www.fel.cvut.cz/en/education/rules/FEE_rules.html obecná pravidla v angličtině http://www.fel.cvut.cz/education/study-in-english.html jen pro české studenty (a státní stipendisty).

Vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti referentky Ms. Jarolímkové přebírá zodpovědnost za Socrates/Erasmus Ms. Fremerová (fremerov@fel.cvut.cz) a Ms. Dolejšová (dolejsov@fel.cvut.cz), linka 3917. Informace pro přijíždějící studenty je na http://www.fel.cvut.cz/en/education/socrates-income.html a bude podle Vašich připomínek rozšiřována.

4. Anglické předpisy ČVUT

Na http://www.fel.cvut.cz/en/education/rules.html jsme umístili anglicky překlad vysokoškolského zákona a studijních předpisů CVUT. Překlad rektorátních předpisů nechal pořídit rektorát a zkontroloval ho R. Healey. Na jeho zaklade upravíme a doplníme náš slovníček na http://www.fel.cvut.cz/en/education/vocabulary.html.

V některých propadech budeme naopak prosazovat náš překlad.

Do anglického textu odlišnou barvou doplníme specifika FEL, vyplývající z našeho Předpisu pro provádění, který začne platit od letního semestru.

Budeme vděční za každou Vaší připomínku k anglickým překladům a k anglické výuce vůbec.

5. PROSPECTUS 2007/8

Prospectus na webu pro tento šk. rok jsme zamrazili na http://www.fel.cvut.cz/en/education/prospectus.html.

Od této chvíle začneme v KOSu realizovat změny Prospektu na rok 2007/8. Dynamická stránka generovaná KOSem bude v mezidobí reflektovat stav prací: http://web.cvut.cz/ctu/international/web/en/prospectus/normal/f300.html.

6. Admission

Informace pro zájemce o studium v angličtině je na http://www.fel.cvut.cz/en/education/admission.html.

Studijní programy oborů nabízených pro samoplátce ("Řetízky") umístíme na web, jakmile je dostaneme od garantů oborů. Zatím http://www.fel.cvut.cz/en/education/bachelor/EST.html http://www.fel.cvut.cz/en/education/bachelor/KM.html a http://www.fel.cvut.cz/en/education/master/TR.html http://www.fel.cvut.cz/en/education/master/VT.html

7. Prerekvizity

Připravujeme kontrolu stavu prerekvizit zadaných do KOS. Pro příští školní rok bude v KOS aktivována funkce "měkké prerekvizity": studentovi nebude umožněno, aby zapsal předmět, pokud jeho prerekvizitu alespoň nezapsal v předchozím semestru. Tvrdší kontrola (získáni zápočtu z prerekvizity) bude možná až po úpravě KOSu.

Katedry mají za úkol do 21.3 rozmyslet, jaké prerekvizity budou pro příští šk. rok požadovat pro své předměty. Pro první rok je cílem tuto funkci hlavně vyzkoušet. Seznam prerekvizit bude harmonizován ped. komisí a projednán na dubnovém gremiu.

Důvod: zabránit studiu na přeskáčku, které má nižší úspěšnost a v důsledku vede ke snižování ceny za započitatelnou hodinu (podobně funkce zákaz zápisu po: zabraňuje tomu, aby student absolvoval podobné předměty.)

8. Výuka jazyků v magisterském programu

Několik studentů poukázalo na drobné nejednotnosti v platných studijních programech. Řešení zde:

  1. Informace o jazycích v tištěné (bakalářské) Bílé knize platí, úlevu v ní oznámenou dodržíme (ze druhého jazyka stačí pro bak. zápočet, ale v magisterském programu je třeba zkoušku doplnit) pro SOUČASNÉ studenty. Vzhledem k akreditační komisi nevznikne problém (konzultováno s prof. Uhlířem).
  2. Současné studenty magisterského programu nemůžeme nutit si zkoušku z druhého jazyka doplnit, protože pro to není legislativní podklad 8c. Pro studenty, kteří se právě hlásí do magisterského programu, povinnost doplnit druhou zkoušku může stanovit přijímací komise na zaklade fakultních metodických pokynů. Podobným způsobem jsme loni vyřešili problém M3, M4 (tehdy to bylo nutné pomocí ind. stud. plánu, nyní je to dle nového předpisu možné v rozhodnutí o přijetí.
  3. Trvalé řešení do budoucna (návrh schválený kolegiem děkana a postoupený Radě programu): doplnit požadavky pro přijetí do magisterského stud. programu. Požadovat důkladnou znalost mluvené i technické angličtiny. Pokud ji student přijímací komisi neprokáže (např. zkouškou na 2. úrovni), musí si ji doplnit v rámci magisterského studia. Druhý jazyk: navrhuji požadovat znalost základů (např. prokázanou nějakou zkouškou). Rozhodnutí navrhuji ponechat přijímací komisi.
  4. Dobrovolná výuka jazyků bude nadále fakultou podporována. V rámci plánovaného sloučení kategorie H a F se studentům otvírá možnost získat při výuce jazyků více kreditů.

9. Nový Předpis o provádění studijních programů na FEL

Je platný od 26. 2. 2007. Hlavní novinky jsou na http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/predpis_provadeni_stprg-zmeny.html, změny v plném textu na http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/predpis_provadeni_stprg-zmeny.doc.

10. Připomínky ke struktuře a obsahu českých stránek pro studenty

Prosíme o připomínky ke struktuře a obsahu českých stránek pro studenty http://www.fel.cvut.cz/education/index.html.

Srdečně zdraví

Vaši pedagogičtí proděkani

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.