Informace pro zaměstnance

3. 5. 2021
Startuje registrace k očkování pro vysokoškolské pedagogy


Zvláštní ustanovení příkazu rektora vztahujících se na zaměstnance

Dovolujeme si vás informovat o zvláštních ustanoveních příkazu rektora vztahujících se na zaměstnance. Plné znění příkazu rektora aktualizovaného k 9. 3. 2021 najdete prostřednictvím odkazu /cz/covid/PR_2020_21-zmeny-2021-0309.pdf

Přílohu č. 1 k tomuto příkazu tvoří formulář – potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce.

S dalšími informacemi ohledně testování a vykazování výsledků vás seznámíme bezprostředně poté, co budou upřesněny.

Zvláštní ustanovení příkazu rektora 21/2020 aktualizovaného k 9. 3. 2021 ke stanovení přísnějšího mimořádného režimu, s ohledem na aktuální opatření Vlády ČR1, a Ministerstva zdravotnictví ČR2 v období od 9. března 2021, který se uplatní na všech součástech ČVUT

 1. Všem zaměstnancům, jejichž fyzická přítomnost není pro chod ČVUT a pro naplnění jeho účelu zcela nezbytná, bude umožněn v maximální možné míře výkon práce z domova (homeoffice).
 2. Zaměstnanci bude od 17. března 2021 umožněna osobní (fyzická) přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, pokud
  1. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
  2. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo
  3. v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, a jeho výsledek je negativní; o bližších podmínkách provedení testu na pracovišti zaměstnavatele budou zaměstnance informovat jednotlivé součásti ČVUT, a informace budou uvedeny též na webových stránkách ČVUT.
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  5. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  Skutečnosti uvedené v tomto odstavci se prokazují potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (resp. Ministerstvem zdravotnictví ČR).
 3. Zaměstnancům se ukládá, aby v případě pozitivního výsledku testu informovali zaměstnavatele o své nezpůsobilosti k práci v prostorách ČVUT; tuto informaci budou evidovat kmenové součásti zaměstnance a poskytovat v odůvodněných případech ostatním součástem. Plnění povinnosti3 zaměstnavatele vést evidenci provedených testů u zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, zajistí každá součást.
 4. Zaměstnanci, či studenti, nacházející se na pracovištích ČVUT, či přicházející zde do styku s jinými osobami, musí mít účinně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, nanorouška apod.) kategorie FFP2 (či KN95) a vyšší, ve všech společných prostorách; to neplatí, pokud jsou po celý den sami v místnosti uzavřené obvodovými stěnami a nedochází zde ke kontaktu s dalšími osobami, a v případě nezbytné konzumace jídla a nápojů.
 5. Mimo osob,
  1. které se prokáží platným průkazem zaměstnance ČVUT,
  2. otevřou si vstup klíčem (čipem či kartou apod.),
  3. orgánů Policie ČR či Městské policie,
  4. zdravotnické služby,
  5. hasičů,
  6. které odstraňují havárie či provádějí revize,
  7. které se prokáží pověřením orgánu veřejné správy (např. Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. Prahy apod.) k provedení kontroly,
  8. studentů, kteří prokáží důvod svého vstupu,
  9. které prokáží potřebu přístupu do podatelny,
  10. osob, kterým je umožněn vstup na základě jiných ustanovení v tomto příkazu, nebude do budovy na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 umožněn vstup žádným jiným osobám (odůvodněné výjimky povolí ostraha budovy /vrátní /recepční a provedou o takovém vstupu záznam). Osoby, které nejsou zaměstnanci ČVUT, jsou povinny svojí přítomnost v budově maximálně omezit.
 6. Po celou dobu, po kterou se jakékoliv třetí osoby nacházejí v budově na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, nanorouška apod.) kategorie FFP2 (či KN95) případně vyšší; to neplatí v případě nezbytné konzumace jídla a nápojů. Osoba, která takovým ochranným prostředkem nebude vybavena, nebude do budovy vpuštěna (týká se i podatelny) či bude vykázána.
 7. Součásti, které mají svěřený majetek do správy, upraví pravidla vstupu osob do budov a na pozemky v majetku ČVUT obdobně vzhledem k povaze provozu, resp. účelu, za jakým je majetek využíván (pronájmy) s přihlédnutím k užívání tohoto majetku zaměstnanci ČVUT.
 8. Všichni zaměstnanci ČVUT jsou povinni se denně seznámit s aktuálními informacemi k situaci ohledně postupu ČVUT v záležitosti koronaviru uveřejněnými na webových stránkách ČVUT (https://www.cvut.cz/), a řídit se pokyny tam uvedenými; pracovníkům, kteří nemají přístup k webovému rozhraní, jsou povinni tyto informace zprostředkovat jejich nejbližší nadřízení.

Distanční výuka

Od 16.3. připravujeme zkušební provoz online výuky, návody a propojení nástrojů.

Technická podpora on-line výuky

Přednášky

Pro přenos přednášek lze využít několik nástrojů:

 • Youtube - bude zajištěno streamování z vybraných místností, varianta je vhodná zejména pro největší předměty. Omezení kapacity dané technickým vybavením.
 • Zoom.us - nástroj pro obousměrné streamování, podporuje roli přednášejícího a studentů (např. přihlašování s dotazy), vhodné zejména pro středně velké předměty. Omezení kapacity počtem nakoupených licencí, lze však navýšit.
 • Teams - nástroj pro psanou komunikaci a videokonference (studenti i vyučující jsou si v konferenci rovni), vhodné pro menší předměty. Jedná se o ČVUT nástroj, předpokládáme vytvoření týmů pro všechny předměty vyučované v letním semestru.
 • Google Hangouts - možné v rámci dočasného rozšíření licencí, nedostupné pro studenty jiných součástí,  fakulta nezajišťuje podporu

Sdílení materiálů umožňuje Moodle a CourseWare.

Cvičení

Pro živý přenos lze využít nástroje Teams a Google Hangouts (viz výše).

Sdílení materiálů a odevzdávání úkolů umožňuje Moodle a CourseWare+Brute.

Cvičení ve formě laboratoří proběhnou po skončení platnosti opatření.

Zkoušení a testy

K online testům/zkouškám lze využít Moodle a Brute. 

 

 

Za obsah odpovídá: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.