Předběžné zápisy do letního semestru 2007/2008

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 1 pro akad. r. 2007/2008

Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje zájem o zápis předmětů v letním semestru 2007/2008. Předběžné zápisy proběhnou v období 19. 11. 2007 - 7. 12. 2007.

Před začátkem předběžných zápisů budou hromadně zapsány všem studentům jejich závazné předměty, které jim přísluší podle doporučeného průchodu a ještě je nemají absolvované. To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle kterého je student povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia.

Studenti a studentky si v době předběžných zápisů zruší zápis u těch předmětů, které v příštím semestru z jakéhokoliv důvodu nehodlají studovat. Mezi zapsané předměty si přidají další povinně volitelné a volitelné předměty.

Součet kreditů zapsaných předmětů by měl být volen s výhledem, že hodnota později závazně zapsaných předmětů může být maximálně 45 kreditů. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje, horní ano.

Student/studentka si může zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jeho studijní program. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jeho studijní program zapsat studentovi/studentce referentka PEO.

Předměty Diplomová práce a Bakalářská práce se pro předběžné zápisy nenabízejí. Důvodem je skutečnost, že u těchto předmětů není relevantní kapacita předmětu.

Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů. Na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů a na základě kapacitních možností kateder bude stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh.

V případě převisu poptávky přes kapacitu předmětu rozhoduje o vyřazení zájemců vedoucí příslušné katedry s respektováním zásady, že přednost mají studenti, pro něž předmět hraje v jejich studijním plánu významnější roli - např. je pro ně závazným předmětem. V rámci stejně významné role je druhým pomocným kriteriem studijní průměr. Předběžný zápis má charakter informace pro katedry, negarantuje tedy studentům závazný zápis předmětů.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období závazných zápisů umožněno předmět si zapsat jen v případě volné kapacity.

Pro období závazných zápisů a tvorbu individuálních rozvrhů (21. 1. 2008 - 22. 2. 2008) bude vydána samostatná vyhláška.

V Praze 14. listopadu 2007

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.