Informace k ukončení bakalářského studia

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 3 pro akad. r. 2007/2008

Student se může přihlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce, jestliže splnil svůj povinný studijní plán, tj.:

  • získal minimální počet kreditů v předepsané skladbě - povinné předměty (Z), povinně volitelné předměty oboru (S), jazyky (J), humanitní předměty (H) podle svého povinného studijního plánu
  • dosáhl celkem alespoň 180 kreditů

Vzhledem k tomu, že minimální povinný studijní plán zahrnuje méně než 180 kreditů, chybějící počet kreditů se doplňuje absolvováním kteréhokoli předmětu, tedy předmětu ze skupin F, J, S apod.

Podrobné informace naleznete v Informacích pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.