Aktualizováno Vyhláškou č. 14/2009

Uznávání předmětů z předchozího studia

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2007

Zkoušky starší pěti let není možné uznat (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 17, odst. 9). Při uznávání zkoušek z předmětů je třeba rozlišovat tři různé základní situace:

 1. Student přestupuje z programu na program / z jiné fakulty, školy na FEL
  1. student přestupuje z jednoho programu FEL na druhý program FEL
   Student/ka si vyplní žádost o uznání předmětů, u předmětů s jiným kódem zajistí vyjádření vedoucího katedry zajišťující daný předmět, a tuto žádost předá své studijní referentce. Po ověření správností klasifikace bude žádost postoupena proděkanovi, který rozhodne, které předměty budou uznány a které nikoli. Podstatné pro uznání je shoda obsahů předmětů, nikoli výsledná známka úspěšně absolvovaného předmětu.
  2. student přestupuje z jiné fakulty ČVUT nebo z jiné vysoké školy
   Student/ka si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder, které garantují jednotlivé předměty, resp. garanty předmětů. Vedoucí katedry doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu(ů) srovnáním obsahů předmětů. Tuto žádost předá student/ka své referentce. Podstatné pro uznání je shoda obsahů předmětů, nikoli výsledná známka úspěšně absolvovaného předmětu.
 2. Student úspěšně ukončil jedno studium a je přijat na studium na FEL
  Student/ka si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder, které garantují jednotlivé předměty, resp. garanty předmětů. Vedoucí kateder doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu podle míry shodnosti obsahů předmětů a výsledné známky z předmětu. Poté student/ka předá žádost své referentce.
 3. Student neúspěšně ukončil studium a je opětovně přijat v přijímacím řízení
  1. student studoval před neúspěšným ukončením studia na FEL stejný program
   Student/ka si vyplní žádost o uznání předmětů a tuto žádost předá své referentce. Po ověření správností klasifikace bude žádost postoupena proděkanovi, který rozhodne, které předměty budou uznány a které nikoli s přihlédnutím k výsledkům jednotlivých zkoušek. Proděkan si může pro své rozhodnutí vyžádat stanovisko vedoucího příslušné katedry, resp. garanta předmětů.
  2. student studoval před neúspěšným ukončením studia jiný program na FEL, na jiné fakultě ČVUT nebo na jiné vysoké škole
   Student/ka si vyplní žádost o uznání předmětů a s touto žádostí navštíví vedoucí kateder, které garantují jednotlivé předměty. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětu jednak podle shody obsahů předmětů a jednak podle výsledku zkoušky. Poté student/ka předá žádost své referentce. Konečné rozhodnutí činí proděkan.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.