Studium v angličtině na FEL

Nahrazeno Vyhláškou č. 15/2013

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2/2009; upravena dne 12. 11. 2010

Č.j.: 936/13922/10/Ši

(předměty s kody E... a XE..)

Pro studium platí Pravidla pro studium v angličtině.

Výuka v angličtině je určena především pro samoplátce a zahraniční studenty v programu Socrates-Erasmus. Účastnit se mohou i studenti studující v českém jazyce a účastnící celoživotního vzdělávání.

Zápis studentů studujících v českém jazyce se řídí následujícími pravidly:

 1. V předběžném zápisu nelze předměty vyučované v angličtině zapsat.
 2. Zápis předmětů vyučovaných v angličtině probíhá první dva týdny semestru, zároveň je třeba provést i zápis do rozvrhu.
 3. Studenti s váženým průměrem do 1,5 za celou dobu studia mohou zapisovat bezplatně dva předměty vyučované v angličtině každý semestr.
 4. Ostatní studenti mohou zapisovat:
  • bezplatně max. tři předměty vyučované v angličtině za celý studijní program.
  • případný zápis dalších předmětů vyučovaných v angličtině je zpoplatněn v souladu s Příkazem rektora č. 3/2009. Cena jednoho kreditu byla stanovena na 1 000,- Kč.
 5. V jednom semestru je povolen zápis nejvýše dvou předmětů vyučovaných v angličtině.
 6. Studenti, kteří jsou podruhé zapsáni na studijní program stejného typu (bakalářský/magisterský), nemají na bezplatný zápis předmětů v anglickém jazyce nárok.
 7. Předmět poprvé zapsaný v české/anglické mutaci je možné podruhé zapsat pouze v téže mutaci.
 8. Nelze současně uznat kredity za českou a anglickou mutaci téhož nebo obdobného předmětu.
 9. Výjimku tvoří studenti bakalářského i magisterského studijního programu "Otevřená informatika", kteří si mohou bezplatně zapisovat v každém semestru neomezený počet předmětů vyučovaných v angličtině. Těchto studentů se proto týkají pouze ustanovení uvedená v bodech 6 - 8 této vyhlášky.

Pro zápis předmětů v jiné jazykové mutaci platí článek 6, odstavec 2 Předpisu pro provádění studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Tj. každý předmět je možné si zapsat pouze dvakrát nehledě na jazykovou mutaci.

Praha 9.8.2009

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.