Předběžné zápisy do zimního semestru 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 6/2009

Ve dnech 20. 4. (od 17.00 hod.) do 12. 5. 2009 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2009/2010. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje zájem o studium předmětů v tomto semestru.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období závazných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu; může tak nastat problém se vůbec zapsat do zimního semestru ak. r. 2009/2010.

Každému studentovi byly předem hromadně zapsány do zimního semestru 2009/2010 všechny ještě neabsolvované závazné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle kterého je student povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných závazných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají povinně volitelné a volitelné předměty dle svého výběru.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO nebude při řádném zápisu moci schválit, aniž by tato podmínka byla splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v anotaci těchto předmětů.

Předměty Bakalářská práce, event. Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Studenti, kteří jsou v posledním semestru bakalářského studijního programu, se předběžných zápisů neúčastní. Po případném přijetí do navazujícího magisterského studijního programu a zařazení do magisterského oboru jim budou hromadně zapsány všechny předměty, které jsou uvedeny v prvním semestru jejich nového studijního plánu.

Součet kreditů zapsaných předmětů by měl být volen s výhledem, že hodnota později závazně zapsaných předmětů může být maximálně 45 kreditů. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje (je na studentovi, aby respektoval svůj studijní plán), horní ano.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jejich studijní program zapsat studentům referentka PEO.

Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů. Na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů a na základě kapacitních možností kateder bude stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na zimní semestr ak. r. 2009/2010.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s harmonogramem akademického roku v termínech 22. 6. - 1. 7. a 31. 8. - 18. 9. 2009. K tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 20. 4. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.