Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2008/2009

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 8/2009

Úvodní informace

Podle vyjádření vedoucích kateder budou katedry poslední dva výukové týdny semestru v maximální míře vypisovat předtermíny, a tím rovněž prodlouží období pro vypracování bakalářské práce. Zkouškové období před prázdninami bude prodlouženo na úkor zářijového a bude zahrnovat reálných 7 týdnů před prázdninami (25. 5. - 5. 6. 2009 - předtermíny a dále 8. 6. - 10. 7. 2009) a týden po prázdninách (31. 8. - 4. 9. 2009).

 • Řádný prioritní (předprázdninový) termín pro odevzdání bakalářské práce je 12. 6. 2009 s následným termínem státních závěrečných zkoušek (dále SZZ) 22. 6. - 3. 7. 2009.
 • Ke SZZ je možné se přihlásit i v poprázdninovém termínu - 7. 9. - 10. 9. 2009termínem odevzdání bakalářské práce do 10. 7. 2009.

V obou případech přesný termín obhajob určují katedry.

Důležité: vyzýváme studenty, aby se na příslušné katedře s předstihem informovali, zda jí budou vypsány oba termíny letních státních zkoušek či pouze jeden z výše uvedených.

Informace pro všechny studenty, kteří se budou hlásit k bakalářským státním závěrečným zkouškám v letním semestru 2008/2009

 1. K bakalářským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří:
  1. mají na letní semestr 2008/2009 zapsán předmět XxxBAP nebo xxBP, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání bakalářské práce ["odkladu"] apod.).
  2. nejpozději do 5. 6. 2009 odevzdají vyplněnou přihlášku na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ.
 2. Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro bakalářské SZZ určí termín SZZ těm studentům (tzn. ke státnicím budou moci jít pouze ti studenti), kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1.2.)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 17. 6. 2009 včetně, případně do 2. 9. 2009 včetně) splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy již dříve podaná přihláška platnosti (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka PEO, která zároveň studentovi uzavře index (při této příležitosti bude referentkou vybrán poplatek ve výši 240,- Kč za náklady spojené se slavnostním ukončením studia v souladu s Příkazem rektora č. 3/2009).
 4. Studenti si mohou vybrat, ve kterém ze dvou termínů (22. 6. - 3. 7. nebo 7. 9. - 10. 9. 2009) se ke SZZ přihlásí, pokud příslušná katedra vypíše oba termíny; toto se však netýká studentů, jimž byl např. po předchozí neúspěšné SZZ již konkrétní termín opakované SZZ určen děkanem.

Upřesnění pouze pro studenty, kteří se přihlásí k prvnímu termínu SZZ (22. 6. - 3. 7. 2009)

 • jestliže student v prvním termínu neuspěje u odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, pak se souhlasem komise pro obhajoby může opakovat SZZ již v zářijovém termínu.
 • pokud student včas (do 12. 6. 2009) odevzdá bakalářskou práci, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném prvním termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ (student bude mít zároveň možnost požádat o zářijový termín).
 • jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 12. 6. 2009, může v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) před tímto stanoveným termínem o náhradní termín odevzdání BP o jeden semestr ("odklad"), tedy do 8. 1. 2010 (nikoli do 10. 7. 2009; nebude tedy moci jít k SZZ v zářijovém termínu r. 2009). Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro bakalářské SZZ, čl. 3).
 • pokud se student přihlásí k prvnímu termínu SZZ, avšak do 17. 6. 2009 nesplní svůj studijní plán (jeho přihláška tedy pozbude platnosti), může se nejpozději do 10. 7. 2009 na katedře, na níž proběhne jeho SZZ, přihlásit k zářijovému termínu SZZ, a to buď opravou původní přihlášky nebo podáním přihlášky nové.

Upřesnění pouze pro studenty, kteří se přihlásí k druhému termínu SZZ (7. 9. - 10. 9. 2009)

 • pokud student včas (do 10. 7. 2009) odevzdá bakalářskou práci, ale z nějakého důvodu se nedostaví k SZZ, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ
 • jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 10. 7. 2009, může v souladu se Směrnicí děkana pro BSZZ, čl. 6, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) před tímto stanoveným termínem o náhradní termín odevzdání BP o jeden semestr ("odklad"), tedy do 8. 1. 2010.

V Praze 20. 4. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.