Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k magisterské státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. r. 2008/2009

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2009

 1. K magisterským státním závěrečným zkouškám (SZZ), které v letním semestru ak. r. 2008/2009 proběhnou ve dnech 15. 6. - 19. 6. 2009 (přesný termín stanoví katedry), se mohou přihlásit pouze studenti, kteří:
  1. mají na letní semestr 2008/2009 zapsán předmět XxxDIP nebo xxDP, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání diplomové práce ["odkladu odevzdání DP"] apod.).
  2. nejpozději do 22. 5. 2009 odevzdají vyplněnou přihlášku na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ.
 2. Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro magisterské SZZ určí termín SZZ těm studentům (tzn. ke státnicím budou moci jít pouze ti studenti), kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1.2.)
  2. do 12. 6. 2009 včetně splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka PEO, která zároveň studentovi uzavře index (při této příležitosti bude referentkou vybrán poplatek ve výši 240,- Kč za náklady spojené se slavnostním ukončením studia v souladu s Příkazem rektora č. 3/2009). Studenty žádáme, aby si na PEO přišli uzavřít index neprodleně po absolvování své poslední zkoušky.
 4. Pokud student včas (do 22. 5. 2009) odevzdá diplomovou práci, ale z nějakého důvodu se nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student neodevzdá diplomovou práci do 22. 5. 2009 a studentu nebyl termín 22. 5. 2009 stanoven děkanem jako náhradní, může v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) před tímto stanoveným termínem o náhradní termín odevzdání DP o jeden semestr ("odklad"), tedy do 8. 1. 2010. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro magisterské SZZ, čl. 3).

V Praze 23. 4. 2009

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.