Zápis do rozvrhu zimního semestru 2009/2010 pro studenty druhých a vyšších ročníků studujících v prezenční formě

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 10/2009

 1. Harmonogram zápisů na zimní semestr 2009/2010
 2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu
 3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu
 4. Speciální zápisy (předmětů vyučovaných v angličtině a kurzů tělesné výchovy)
 5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

1. Harmonogram zápisů na zimní semestr

 • 22. 6. - 1. 7. 2009; 31. 8. - 18. 9. 2009: vlastní zápis předmětů a zápis do rozvrhu prováděný studenty; tj. v pátek 18. 9. 2009 v 11,30 hod.:
  • skončí všem studentům možnost změnit si sami již zapsané předměty pomocí funkcí KOSu
  • všem studentům, kteří nemají potvrzený zápis předmětů, budou předběžné zápisy předmětů automaticky zrušeny.
 • 21. 9. - 2. 10. 2009 (první dva týdny semestru) - "doladění" zápisu předmětů a zápisů do rozvrhu. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude pro již zapsané studenty v této době možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL) po zaplacení poplatku 60 Kč za zápis každého nového předmětu či za vyškrtnutí již zapsaného předmětu (v souladu s Příkazem rektora č. 3/2009). Studenti, kteří se přijdou na PEO dodatečně zapsat do semestru mimo termín řádných zápisů, tedy v době od 21. 9., zaplatí v souladu s výše uvedeným Příkazem rektora poplatek 500 Kč.

Dnem 2. 10. 2009 po skončení úředních hodin PeO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do rozvrhu s těmito důsledky:

 • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
 • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu. Pozor: pro případné zrušení zápisu předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu i indexu.

2. Postup pro úspěšný zápis do rozvrhu

Zápis do rozvrhu probíhá ve třech krocích:

 1. Volba skladby předmětů: od 16:00 hod. dne 22. 6. 2009 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předmětů na příští semestr podle nastavených kapacit předmětů2.

  Žádáme studenty, aby si nejprve sami zkontrolovali plnění svého studijního plánu - v KOSi je tato funkce zavedena, a to v menu "Předměty / Zápis předmětu / Dle studijního plánu". Pomocí této funkce lze zároveň zapsat chybějící předměty či zrušit některé z předmětů hromadně vygenerovaných v předběžných zápisech. Referentky PEO nyní kontroly plnění studijního plánu jednotlivým studentům při zápisech již provádět nebudou.

 2. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: možnost zapisovat se do rozvrhu pomocí funkcí KOSu získává student individuálně splněním těchto podmínek:

  1. splnění dynamicky stanoveného váženého součtu kreditů3 (vysvětlení v odstavci 3)
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT podle v článku 18, odst. 4 a 5 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
  3. celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20.

  O splnění 1. a 2. výše uvedené podmínky bude studentu zaslána informace automaticky e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  V době od prvního vstupu do rozvrhu do potvrzení zápisu předmětů na PeO má student možnost si sám rušit předběžně zapsané předměty, případně zapsat nové, pokud to dovoluje kapacita předmětu. Po potvrzení zápisu na PeO může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět pouze referentka PeO.

 3. Potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO - student je povinen do 10 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (po provedení kontroly plnění svého studijního plánu - viz odst. 2A), nejpozději však do 18. 9. 2009, se dostavit na PeO a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou PeO; tím pro něj končí možnost si sám měnit zápis předmětů pomocí funkcí KOS. Při nedodržení této lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem; jeho případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  V době od 2. 7. do 28. 8. 2009 se odpočítávání lhůty pro potvrzení zápisu na PeO pozastavuje a obnoveno bude opět od 31. 8. 2009 s tím, že se každému studentovi začne odpočítávat od tohoto data znovu desetidenní lhůta (nejpozději však do 18. 9. 2009) pro potvrzení zápisu referentkou PeO.

  Pro potvrzení zápisu je nezbytné splnit všechny následující podmínky:

  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 20
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 37
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity.

  Výjimky může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou PeO se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku PEO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

  Potvrzení zápisu na PeO musí proběhnout v řádném období zápisů nejpozději do 18. 9. 2009 (do konce úředních hodin PEO, tj. do 11,30 hod.). Skončením zápisů končí doba hájení předběžně zapsaných předmětů a nepotvrzené předběžné zápisy budou hromadně zrušeny. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v plně obsazených předmětech.

  Po uplynutí prvních dvou týdnů semestru (tedy od 5. 10. 2009) se všechny zapsané předměty stávají závaznými pro tento semestr a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6.

  Od 3. týdne semestru (od 5. 10. 2009, nejpozději však do 16. 10. 2009) může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních) - viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6. Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.


2 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

3 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3. Princip postupného otvírání přístupu k zápisu

Zápis do rozvrhu zimního semestru 2009/2010 bude studentům prezenční formy otevírán postupně počínaje dnem 22. 6. 2009 od 16.00 hod. v závislosti na váženém součtu kreditů2. Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je jednoznačná motivace k odpovědnému přístupu ke studiu.

Na základě takto průběžně získávaného váženého součtu kreditů bude postupně automaticky otvírán přístup k zápisu pro studenty s největší hodnotou váženého součtu kreditů2 v závislosti na technických možnostech KOSu. Automatické otvírání pro další skupinu studentů proběhne od 22. 6. 2009 až do 1. 7. 2009 a dále od 31. 8. - 9. 9. 2009 každý den v 6:00 ráno, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. Všem studentům, kterým byl otevřen zápis do rozvrhu, bude zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Zpráva bude odeslána na adresu "studentovo_UN@fel.cvut.cz". Je třeba, aby student svou fakultní poštu pravidelně četl, případně aby si posílání zpráv z implicitní adresy přesměroval na jemu dostupnou aktuální adresu v souladu s čl.35 odst. 5 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL.

Studenti jsou žádáni, aby v době od 22. 6. 2009 nevstupovali do KOSu za účelem zápisu do rozvrhu dříve, než obdrží zprávu o tom, že zápis je jim umožněn. Pokud tato žádost nebude studenty respektována, nelze vyloučit přetížení KOSu. Následné potvrzení zápisu referentkou PeO nebude v těchto případech provedeno.

Od 10. 9. 2009 bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky pro pokračování ve studiu (viz odst. C výše).

4. Speciální zápisy

 • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
  Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy
  Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru 2009/2010 bude otevřen od 1. 9. 2009 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
  Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.

5. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

Od 22. 6. 2009 - 1. 7. 2009 a dále 31. 8. - 18. 9. 2009 (2. a 3. 9. 2009 bude PeO uzavřené):

Pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00*)
Úterý-13:00 - 15:00*)
Středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30*)
Čtvrtek-13:00 - 15:00*)
Pátek9:00 - 11:30-

*) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 14.00 a 15.00 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, kontrolovat svůj studijní plán či jiné konzultace.

17. 6. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.