Pokyny pro nastupující studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia v akademickém roce 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 11/2009


Výuka bude zahájena dne 21. září 2009.

Vyplnění indexu pro 1. semestr studia (zimní semestr)

Index obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Doporučujeme přinést si k zápisu seznam předmětů 1. semestru příslušného studijního programu (viz výše), případně seznam dalších předmětů vašeho programu, které si chcete zapsat navíc pro zimní semestr ak. r. 2009/2010; všechny tyto předměty si do indexu zapíšete v den svého zápisu do studia. Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později, nejpozději však do 17.9.2009, musíte si jej připsat do indexu i informačního systému a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na Pedagogické oddělení (rovněž do 17.9.2009).

Do informačního systému vám budou předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Všechny předměty, které si budete zapisovat navíc, si však musíte do informačního systému Komponenta Studium - KOS zapsat sami, a to až ve dnech 14. - 17. 9. 2009. Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta

V 1. semestru studia budete mít hromadně vytvořený rozvrh pro všechny předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami, a to pomocí KOSu.

Rozvrh vám bude k dispozici v týdnu od 14. září 2009. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud (například z domova), budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentikační údaje, je popsána v odstavci Přístup k počítačové síti FEL ČVUT a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo).

Evidenční list

Vyplní každý student čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR. Vyplnění případné kontaktní adresy doporučujeme i občanům ČR (postupujte podle návodu).

Je nutno dále vyplnit mj. číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice; číslo svého bankovního účtu zadá každý student zároveň sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2009.

Správnost vyplněných údajů stvrdí každý student svým podpisem v evidenčním listu.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Po zápisu do studia se stanete jeho uživatelem. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat konto elektronické pošty.

Tělesná výchova na ČVUT

Pedagogické oddělení FEL zapíše hromadně předmět "Tělesná výchova" pouze studentům prvního semestru programu "Softwarové technologie a management", pro něž je povinným. Pro ostatní programy je tělesná výchova volitelná. Studenti těchto programů, kteří mají zájem chodit na tělesnou výchovu, si musí sami zapsat předmět Tělesná výchova 1 (kód A0B03TV1) nejen do indexu v den zápisu (případně později, nejpozději však do 17. 9. 2009), ale rovněž pomocí Informačního systému - Komponenta Studium (https://kos.cvut.cz), a to ve dnech 14. - 17. 9. 2009. Při vstupu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Zápočet za předmět "Tělesná výchova" student získá účastí na rozvrhovaných hodinách některého ze sportů, které Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT nabízí. Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu (postup viz níže) je možný až následující den po zapsání předmětu TV do informačního systému.

Při výběru konkrétního sportu je poté třeba postupovat následujícím způsobem:

 • kliknout na záložku VÝUKA
 • pod nabídkou 1. ročník jsou nabízené sporty podle jednotlivých fakult
 • přihlásit se pod nabídkou přihlášení
 • vyplnit jméno a heslo dle návodu
 • vybrat požadovaný sport a v konkrétním cvičení kliknout na "zapsat"
 • zvolená hodina TV se zobrazí v horní části stránky
 • volbu lze smazat a zápis opakovat
 • v určený čas přijít na zapsanou hodinu
 • podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz studenta. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to až v týdnu od 7. - 11. 9. 2009. Upozorňujeme na možné několikahodinové fronty, jimž se lze vyhnout objednáním se přes internet.

Imatrikulace

Dne 7. října 2009 (středa) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku. Účast je povinná, požadován společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu v přízemí i na webu FEL zvláštní vyhláškou.

Kde najdete důležité informace

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Stručná informace o organizaci studia na FEL

Základními studijními předpisy jsou Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v PrazePředpis pro provádění studijních programů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze.

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných, jejich ohodnocení kredity a dále minimální počty kreditů, které musí student v různých skupinách předmětů získat. Po společném prvním ročníku se studijní plán dělí na obory. Studenti si volí obor v průběhu letního semestru 1. ročníku. Překročí-li počet zájemců o určitý obor kapacitu oboru, přihlíží se ke studijním výsledkům v 1. semestru.

Před každým semestrem si student zapisuje předměty nejprve v rámci předběžných zápisů a následně při řádných zápisech (řádný zápis je nezbytné si nechat potvrdit do indexu na Pedagogickém oddělení. V průběhu výukové části (13 týdnů) navštěvuje přednášky (účast není povinná, ale doporučená) a cvičení (účast je povinná). Student získá kredity úspěšným ukončením každého předmětu způsobem, který je dán studijním plánem příslušného studijního programu.

Pro ukončení každého předmětu je třeba získat zápočet do konce zkouškového období příslušného semestru (u některých předmětů je zápočet klasifikovaný). Většina předmětů vyžaduje složení zkoušky. Zkoušky se skládají v termínech vypsaných ve zkouškovém období příslušného semestru, případně v posledních dvou týdnech jeho výukové části (předtermíny). Po dohodě s examinátorem může vedoucí katedry povolit skládat zkoušku kdykoliv. Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny. Předměty, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé; každý předmět si však může student zapsat nejvýše dvakrát. Pokud ani při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu student zkoušku úspěšně nesložil, studium se ukončuje pro nesplnění studijních povinností.

Za první semestr prvního roku studia je třeba získat minimálně 15 kreditů a za celý první rok studia minimálně 30 kreditů (pozor: na studenty, jimž byly uznány zkoušky z předchozího studia, i když byli zařazeni do vyššího ročníku, se v prvním semestru jejich současného studia na FEL nahlíží jako na studenty prvního semestru prvního ročníku studia libovolného programu).
Za každý další rok je pak nutné získat minimálně 40 kreditů. Celkově je třeba v bakalářském programu získat 180 kreditů (včetně 11 kreditů za bakalářskou práci pro program STM a 20 kreditů za bakalářskou práci pro ostatní bakalářské programy zahajované v akad. r. 2009/2010) ve skladbě určené studijním plánem. Studium se ukončuje bakalářskou státní závěrečnou zkouškou.

Po úspěšném ukončení bakalářského studijního programu si může každý bakalář podat přihlášku do magisterského studijního programu.

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

Praha 13. 8. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.