Zápisy do 1. ročníku v bakalářských studijních programech

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2009


Řádné termíny zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů

 1. Řádné zápisy do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů se konají ve dnech 2. září a 3. září 2009 od 9:00 hodin. Konkrétní den a místnost zápisu do příslušného programu byly uvedeny v rozhodnutí o přijetí, které bylo studentovi zasláno poštou. Nebude zapsán student, který ke dni řádného zápisu nepředložil maturitní vysvědčení; v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) dále rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 2. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 3. Po zápisu se student zúčastní rozřazovacího testu z cizího jazyka. Studenti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být osvobozeni od rozřazovacího testu.
 4. Student, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu, musí zaslat písemnou omluvu na PEO FEL spolu s žádostí o náhradní termín (libovolnou doložitelnou formou, žádný formulář není předepsán) nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu. Pokud tak neučiní, nebude do studia zapsán.

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů

 1. Náhradní termín zápisu do bakalářských programů v prezenční formě bude 14. 9. 2009 v 8:00 v posluchárnách 337 a 340.
 2. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit studenti, kteří:
  1. se omluvili z řádného termínu zápisu a požádali o náhradní termín
  2. byli přijati na základě výsledků v náhradním termínu přijímací zkoušky

Zápisy do kombinované formy studia

 1. Zápis do kombinované formy studia proběhne v den první konzultace.
 2. Náhradní termín zápisu do kombinované formy studia je třeba domluvit s referentkou PEO pí Kytnarovou.

Zápisy do 1. ročníku na detašovaných pracovištích v Šumperku a v Sezimově Ústí

Aktualizováno 27. 8. 2009

Praha 13. 8. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.