Předběžné zápisy do letního semestru 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 17/2009

Od 9. 11. 2009 (od 17.00 hod.) do 27. 11. 2009 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro letní semestr akad. r. 2009/2010. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru. Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh na letní semestr ak. r. 2009/2010.

Pokud dojde při předběžných zápisech u některých předmětů k překročení kapacitních možností kateder, rozhodují o zrušení předběžného zápisu konkrétního předmětu vybraným studentům vždy vedoucí kateder a zrušení provádí rozvrhář příslušné katedry1. Referentky PEO nemají právo takovéto zrušení zápisu předmětu zvrátit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného a následně katedrou zrušeného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období závazných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

Každému studentovi budou předem hromadně zapsány do letního semestru 2009/2010 všechny ještě neabsolvované závazné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • pro jeho aktuální semestr, pokud si je student pro tento semestr nezapsal
  • v minulých semestrech.

To umožní studentům snadněji splnit požadavek Předpisu pro provádění studijních programů, podle kterého je student povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia. Je na studentech, které z hromadně zapsaných závazných předmětů si v množině předběžně zapsaných předmětů ponechají; dále si případně přidají povinně volitelné a volitelné předměty dle svého výběru.

Zápis předmětu, který má uvedenu prerekvizitu, referentka PEO při řádném zápisu nepotvrdí, aniž by tato podmínka byla splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů.

Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech.

Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 45 kreditů na semestr. Dolní limit se při předběžných zápisech nekontroluje (je na studentovi, aby respektoval svůj studijní plán), horní ano.

Studenti si mohou zapsat pouze předměty, které jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Na základě předchozího souhlasu proděkana může předmět mimo jejich studijní program zapsat studentům referentka PEO.

Řádné zápisy předmětů pro příští semestr a zápisy do rozvrhu proběhnou v souladu s harmonogramem akademického roku v termínech 18. 1. - 15. 2. 2010. K tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 2. 11. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Hlavním použitým kritériem pro zařazení studentů na předmět je role předmětu ve studentově studijním plánu. Nejvyšší prioritu mají studenti, pro něž je předmět povinným, následují role povinně volitelný a volitelný. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role).

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.