Informace pro studenty, kteří se budou hlásit k bakalářské státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2009/2010

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 21/2009

 • Termín pro odevzdání bakalářské práce i přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) je 8. ledna 2010 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 1. - 5. února 2010.
 • Přesný termín konání SZZ určují katedry.
 1. K bakalářským státním závěrečným zkouškám (SZZ) se mohou přihlásit pouze studenti, kteří mají na zimní semestr 2009/2010 zapsán předmět XxxBAP nebo xxBP, nebo již z předmětu XxxBAP nebo xxBP obdrželi v některém z minulých semestrů zápočet, případně mají termín určen (z důvodu určení náhradního termínu odevzdání bakalářské práce ["odkladu odevzdání BP"] apod.).

  Vyplněnou přihlášku odevzdají studenti nejpozději do 8. 1. 2010 na katedře, na níž proběhnou jejich SZZ. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, přihlášku k SZZ podávat nemusejí.

 2. Děkan v souladu se Směrnicí děkana pro bakalářské SZZ určí termín SZZ těm studentům (což znamená, že ke státnicím budou moci jít pouze ti studenti), kteří současně:
  1. v termínu odevzdají vyplněnou přihlášku (podrobnosti viz odst. 1.)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 27. 1. 2010 včetně) splní svůj studijní plán. Teprve splněním studijního plánu nabývá tedy již dříve podaná přihláška platnost (pokud student studijní plán nesplní, nemusí o stažení přihlášky žádat).
 3. Splnění studijního plánu zkontroluje příslušná studijní referentka PEO, která zároveň studentovi uzavře index (při této příležitosti bude referentkou vybrán poplatek ve výši 240 Kč za náklady spojené se slavnostním ukončením studia v souladu s Příkazem rektora č. 3/2009).
 4. Pokud student včas (do 8. 1. 2010) odevzdá bakalářskou práci, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 2, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu určen náhradní termín konání SZZ.
 5. Jestliže student neodevzdá bakalářskou práci do 8. 1. 2010 a studentu nebyl tento termín určen děkanem jako náhradní, může před 8. lednem 2010 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 22, odst. 3, písemně požádat děkana (prostřednictvím PEO po předchozím vyjádření katedry) o náhradní termín odevzdání BP o jeden semestr ("odklad odevzdání BP"), tedy o odevzdání bakalářské práce do 21. 5. 2010. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro bakalářské SZZ, čl. 3).
 6. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do jednoho roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty).

V Praze 9. 12. 2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.