Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Základní informace o studiu v bakalářských programech

Výuka bude zahájena dne 17. září 2012.


Zápis do prezenční formy studia

 1. Zápis do 1. ročníku prezenční formy všech bakalářských programů proběhne dne 29. června 2012 od 9:00 hodin.

  Zápisy se budou konat v následujících posluchárnách:

  Konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si můžete ověřit také v elektronické přihlášce ke studiu.

 2. Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) dále rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále příslušné potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka.
 3. K zápisu je dále nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 4. V den zápisu se zapsaní studenti od 13,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 5. V den zápisu se studenti sami rozhodnou, zda mají zájem navštěvovat pokročilejší variantu výuky předmětu "Programování". K tomuto rozhodnutí jim může napomoci test.
 6. Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu, musí zaslat písemnou omluvu na pedagogické oddělení FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu.

Náhradní termíny zápisu do bakalářských programů v prezenční formě budou:

 • 4. září 2012 v 9:00 v posluchárně č. 209
 • 13. září 2012 (pouze však ve výjimečných případech) v 9:00 v posluchárně č. 209.

Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří se včas písemně omluvili z řádného termínu zápisu a o náhradní termín požádali.

Zápis předmětů do indexu a KOSu

Index (výkaz o studiu) obdržíte a budete si vyplňovat při zápisu do studia. Doporučujeme přinést si k zápisu seznam předmětů 1. semestru příslušného studijního programu (viz níže), případně seznam dalších předmětů vašeho programu, které si chcete zapsat navíc pro zimní semestr ak. r. 2012/2013; všechny tyto předměty si do indexu zapíšete v den svého zápisu do studia. Pokud byste se rozhodli zapsat si ještě nějaký další předmět později, nejpozději však do 14.9.2012, musíte si jej připsat jak do indexu, tak do informačního systému a dodatečný zápis předmětu si přijít potvrdit na pedagogické oddělení ke své studijní referentce (rovněž do 14.9.2012). Seznam předmětů vyučovaných v 1. semestru příslušného programu najdete na následujících webových stránkách:

Do informačního systému (Komponenta Studium, tzv. KOS) vám budou předměty 1. semestru studia zapsány hromadně. Studenti programů "Kybernetika a robotika" si budou sami zapisovat navíc některý vybraný předmět ze skupiny Humanitní předměty, a studenti programu "Otevřená informatika" si budou sami zapisovat navíc některý vybraný předmět ze skupiny Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty. Všechny předměty, které si budete případně zapisovat navíc, si musíte do informačního systému KOS - KOS zapsat sami, a to až ve dnech 10. - 14. 9. 2012 (s ohledem na v té době již hromadně vytvořený rozvrh). Při vstupu do KOSu se musíte prokázat uživatelským jménem a heslem.

Rozvrh studenta (k dispozici až od 10. 9. 2012)

V prvním semestru studia budete mít hromadně vytvořený rozvrh pro všechny automaticky zapsané předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami, a to pomocí KOSu. Hromadně vytvořený rozvrh nebude možné měnit.

Rozvrh vám bude k dispozici v týdnu od 10. září 2012. Můžete si jej prohlédnout na WWW stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud (například z domova), budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentikační údaje, je popsána níže v odstavci Přístup k počítačové síti FEL ČVUT a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo).

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete od 12. 7. 2012. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.
V případě problému kontaktujte službu v učebně č. 404. V době uzavření učebny kontaktujte pracovníky Odd. výpočetní techniky SVTI (1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat konto elektronické pošty.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Evidenční list

Vyplníte čitelně u zápisu. Adresa trvalého bydliště musí odpovídat adrese v občanském průkazu, v případě cizinců v cestovním pasu. Cizí státní příslušníci vyplní rovněž svou aktuální kontaktní adresu na území ČR. Je-li kontaktní adresa odlišná od adresy trvalého bydliště, doporučujeme její sdělení i občanům ČR.

Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2012. Podrobnosti viz Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2011

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si do indexu i KOSu jeden z následujících dvou předmětů (současný zápis obou není povolen):

 • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů
 • 03TV (za jeden kredit), jako volitelný předmět

Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů. Úspěšný zápis do rozvrhu zvoleného sportu je možný až následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve od 12 7. 2012. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Imatrikulace

Dne 3. října 2012 (středa) se koná imatrikulace studentů 1. ročníku. Účast je povinná, požadován je společenský oděv. Místem konání je Betlémská kaple (Betlémské nám., Praha 1). Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou omluveni z výuky.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

Kde najdete důležité informace

Přípravné kurzy z matematiky a fyziky pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského studia

Praha 6. 6. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.