Informace k zápisu do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 10/2012

Č.j.: 1305/13922/š/12

Zápis do 1. ročníku prezenční formy magisterských programů se koná dne 7. září 2012. Konkrétní časy a místnosti zápisu do příslušného programu jsou uvedeny v následující tabulce (ověřit si je můžete i ve své elektronické přihlášce; tyto údaje byly rovněž uvedeny v rozhodnutí o přijetí, které vám bylo zasláno poštou):

Elektrotechnika, energetika a management: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-209
Komunikace, multimédia a elektronika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-337
Kybernetika a robotika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Otevřená informatika: v 9,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Inteligentní budovy: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-340
Biomedicínské inženýrství a informatika: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:D3-309
Elektrotechnika a informatika, obor Výpočetní technika: ve 14,00 hodin, posluchárna T2:C3-337

Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (netýká se absolventů FEL). V případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR), kteří předchozí bakalářské studium neabsolvovali v České republice, je navíc nutné předložit rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka. Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia, musí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby. Každý student obdrží nový index.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT (KOSu). Po zápisu do studia se každý student stane jeho uživatelem.

V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů, můžete použít kterékoliv heslo z těchto rozhodnutí bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/prvni-heslo.

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

  • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
  • používat funkce Informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
  • používat konto elektronické pošty.

Tvorba rozvrhu

Povinné předměty budete mít v KOSu vloženy hromadně předem. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu moci zadat již 6. 9. 2012 (pozor: ne dříve!). Následující den si pak můžete začít tvořit rozvrh, a to až do 27. 9. 2012.

Případné další předměty je možné si zapsat (ve vašem případě bez poplatku) nejpozději do 27. 9. 2012. Je třeba si je připsat do indexu a jejich dodatečný zápis si nechat potvrdit na Pedagogickém oddělení (rovněž do 27. 9. 2012).

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště. Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2012.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

13. 7. 2012

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.