Zadání čísla účtu a kontaktní adresy v KOSu

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 12/2012

Č.J.: 2075/13922/2012/Ši

V souladu se Směrnicí děkana, 12.d. oznamují studenti fakultě číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice výhradně přímým vložením tohoto údaje do databáze KOS, nikoli písemnou formou.

Stejnou formou je ze strany studentů oznamována kontaktní adresa k doručování písemností (pokud je odlišná od adresy trvalé) - viz §63 zákona č. 111/1998 (zákon o vysokých školách). Pokud student kontaktní adresu nenahlásí, tzn. nevloží ji do databáze KOS, fakulta zasílá písemnosti na adresu trvalou.

Číslo bankovního účtu, příp. i kontaktní adresu je nezbytné do KOSu vložit, příp. zde aktualizovat každý rok nejpozději do 31. října (pozor: týká se i studentů magisterských programů, kteří studovali v bakalářském studiu na FEL!) dle následujícího postupu:

Po přihlášení do webového rozhraní KOSu se otevře v menu "Ostatní" formulář "Osobní údaje".

V tomto formuláři lze zadat či opravit pouze kontaktní adresu a číslo účtu, a to po kliknutí na "Upravit osobní údaje".

U kontaktní adresy, při výběru poštovního směrovacího čísla (PSČ), se načtou v ostatních nabídkách (Okres, Obec, Část obce) příslušná data k tomuto PSČ. Ulice a číslo se doplní ručně.

Pro uložení změn slouží tlačítko "Ulož".

Upozornění:
Doporučujeme pečlivou kontrolu vloženého čísla účtu i adresy pro doručování.

Praha 19. 10. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10. 2017.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.