Zápis do letního semestru ak. r. 2014/2015

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 1/2015

Č.j.:55/13922/š/15

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy

Motto: Řádní studenti navštíví SO pro zápis pouze jedenkrát za semestr.


1. Zápisy v kostce

19. 1. (od 16.00)- 17. 2. 2015

Zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů - bezplatně; tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu i indexu (v KOSu i indexu musí být zapsány stejné předměty!)
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu, po splnění všech podmínek pro zápis do letního semestru, se osobně přijít na SO v Dejvicích zapsat a nechat si potvrdit zápis předmětů v KOSu i indexu (jinak bude rozvrh zrušen)
 • po potvrzení zápisu na SO může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří se nejpozději dne 17. 2. 2015 do 15,00 hodin nepřijdou na SO zapsat, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
18. 2. - 27. 2. 2015

Zápis studentů do letního semestru za poplatek i zápis/rušení předmětů; tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 2. 3. 2015
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Důležité poznámky:

 • AS ČVUT schválil novelu Předpisu o provádění studijních programů na ČVUT FEL. Novela jasně deklaruje, že zkoušky musí být vykonány v řádném zkouškovém období příslušného semestru.3
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži i studentům znovu nastupujícím po přerušení studia umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Případný poplatek za pozdní zápis do semestru ve výši 500,- Kč bude možné na SO hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.
 • Zápisy schvalují pouze referentky na studijním oddělení v Dejvicích.

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 19. 1. - 17. 2. 2015: Termín pro řádný zápis do letního semestru - zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (bezplatně).
  V úterý 17. 2. 2015 po skončení úředních hodin SO budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění předběžně zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 18. 2. - 27. 2. 2015 (první dva týdny semestru)
  • V tomto období si studenti sami mohou již jen měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do letního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení.

  V pátek 27. 2. 2015 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11,30 hod.) končí tedy zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do letního semestru ak. r. 2014/2015, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností;
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Předpis pro provádění studijních programů na FEL, čl. 6, odst. 6); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 2. 3. 2015 může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.4

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů a tvorbu rozvrhu

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 19. 1. 2015 do 15:00 hod. dne 17. 2. 2015 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia,
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita (student je povinen si zkontrolovat),
  4. není-li zápis již potvrzen referentkou SO

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případech b) či c) výhradně na základě písemného souhlasu příslušné katedry.

 2. Upozornění:
  • Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu i v indexu.
  • Po potvrzení zápisu na SO (viz odstavec B3) může zrušit zápis předmětu nebo zapsat nový předmět už jen referentka SO.
 3. Zápis zvolených předmětů do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně (podrobnosti viz odstavec C) v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů2, stanoveného pro konkrétní den
  2. zisk minimálního počtu kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (týká se jen studentů zapsaných ke studiu v r. 2014)
  3. celkový počet kreditů zapsaných předmětů je minimálně 20 (výjimkou je situace, kdy studentovi chybí do splnění studijního plánu méně než 20 kreditů - viz poznámka pod čarou č. 44).

  O splnění prvních dvou podmínek bude studentu zaslána informace e-mailem a cesta do rozvrhu se mu automaticky otevře. V případě, že student získá v průběhu dne nový záznam klasifikace, nemusí čekat až na příští den. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

  Důležité: Studenti, kteří si v zimním semestru akad. r. 2014/2015 podruhé zapsali jeden či více povinných či povinně volitelných předmětů, budou do letního semestru zapsáni až po jeho/jejich absolvování3 (doporučujeme proto při volbě strategie pro první vstup do rozvrhu zvážit tuto podmínku).

 4. Potvrzení předmětů referentkou SO - (pouze v Dejvicích, nikoli na pobočce SO na Karlově náměstí): student je v období řádných zápisů povinen se dostavit na SO do 8 dnů od prvního vstupu do rozvrhu (tzn. zápisu do některé rozvrhové paralelky) a nechat si zápis předmětů potvrdit referentkou SO; bude tak zároveň zapsán do letního semestru. Při nedodržení uvedené osmidenní lhůty se studentovi automaticky zruší jeho osobní rozvrh. O této skutečnosti bude student informován automaticky vygenerovaným e-mailem, jehož případné nedoručení nemá pro zrušení rozvrhu odkladný účinek.

  Zápis předmětů a zároveň i zápis studenta do letního semestru je možný pouze při splnění všech následujících podmínek:

  • studenti, kteří studium zahájili v r. 2014, musejí získat alespoň minimální počet kreditů, stanovený pro postup do druhého semestru studia (bakalářští - 15, magisterští - 20)
  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané v zimním semestru 2014/2015 na druhé zapsání byly absolvovány
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 204 (viz odstavec B2c)
  • pokud student ještě nemá úspěšně absolvované všechny povinné předměty ze svého studijního plánu, musí mít zapsán alespoň jeden z nich
  • součet kreditů předmětů, do jejichž rozvrhu je student zapsán, není větší než 40
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět, což je student povinen si zkontrolovat před návštěvou Studijního oddělení.

  Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

  K potvrzení zápisu předmětů referentkou SO v Dejvicích se studenti dostaví osobně a pouze s řádně vyplněným indexem (v indexu i v KOSu musí být zapsané stejné předměty) a při splnění výše uvedených podmínek. Ve výjimečném případě (nemoc doložená potvrzením lékaře či referentce předem oznámený pobyt v zahraničí) může student požádat referentku SO o potvrzení zápisu předmětů v KOSu e-mailem a pro potvrzení zápisu předmětů v indexu přijít v nejbližším možném termínu, dohodnutém s referentkou. Žádostem o potvrzení zápisu předmětů po telefonu či e-mailem z jiných než výše uvedených důvodů nebude vyhověno, a jsou proto bezpředmětné.

C. Princip postupného otvírání vstupu do rozvrhu

Od 16,00 hod. dne 19. 1. 2015 bude postupně automaticky otvírán vstup do rozvrhu pro studenty s nejvyšší hodnotou váženého součtu kreditů2. Automatické otvírání pro další skupiny studentů bude probíhat každý následující den až do 30. 1. 2015, vždy v brzkých ranních hodinách, hodnota váženého součtu kreditů bude bezprostředně po své aktualizaci zveřejňována na webu FEL. V závislosti na technických možnostech KOSu bude všem studentům, kterým se otevře zápis do rozvrhu, zaslán e-mail s odpovídající zprávou.

Od 2. 2. 2015 od 10,00 hodin bude zápis umožněn všem dosud nezapsaným studentům, kteří splnili podmínky uvedené v odstavci B, bodu 2b a c).

D. Speciální zápisy

 • Předměty, které slouží pro zápis bakalářských (ABAP20 nebo ABAP9 v programu OES) či diplomových prací (ADIP25, ADIP26(IB), ADIP30(E+I)), se každému studentovi nabídnou v KOSu podle jeho studijního programu. Studenti, kteří mají v úmyslu odevzdat svou bakalářskou či diplomovou práci, si zapíší příslušný předmět.
 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Zápis předmětů provádí SO podle pravidel pro studium v angličtině.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKLV - letní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2014/2015 bude otevřen od 2. 2. 2015 od 8:00 hodin do 1. března 2015 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 2. 3. 2015 od 8:00 hodin.

 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

E. Úřední hodiny SO v Dejvicích v období řádných zápisů

Od 19. 1. - 17. 2. 2015

pondělí9:00 - 11:3013:00 - 15:00
úterý-13:00 - 15:00
středa9:00 - 11:3013:30 - 15:30
čtvrtek-13:00 - 15:00
pátek9:00 - 11:30-

14. 1. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány závazné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
11.0
22.0
33.0
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

3 Studentům, kteří neabsolvovali některý z povinných či povinně volitelných předmětů na druhé zapsání, bude studium ukončeno podle § 56, odst. 1, pís. b zákona č. 111/1998 Sb.

4 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění jejich studijního plánu chybí absolvovat pouze ty předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán:

 • zapíší si všechny chybějící předměty vypsané v příslušném semestru (tedy včetně předmětu Bakalářská či Diplomová práce), případně i další předměty dle své volby
 • pro případný postup do dalšího ročníku jim bude stanovena povinnost dosáhnout v akademickém roce 2014/2015 minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů v tomto akad. roce (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za zapsaný a neabsolvovaný předmět Bakalářská/Diplomová práce).

Pokud studenti potřebný počet kreditů nedosáhnou, bude jejich studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností v souladu s čl. 7 zmíněného Předpisu FEL.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.