Zapisování volitelných předmětů vyučovaných mimo FEL

Vyhláška proděkana pro studium č. 2/2015

Č.j.: 86/13922/2015/Ši

Student si může zapisovat volitelné předměty nabízené jinými fakultami ČVUT, případně jinými univerzitami. Zde existují dva případy:

 1. Zapisování předmětu na jiné fakultě ČVUT, kde existuje institut předběžných zápisů;
 2. Zapisování předmětů jiných fakult ČVUT a univerzit.

Ad 1. Zapisování předmětu na fakultě ČVUT, kde existuje institut předběžných zápisů

Student si zapíše předmět do KOSu v předběžném zápisu a následně si jeho zápis potvrdí v řádných zápisech na studijním oddělení FEL. S předmětem, který bude mít jeho studijním plánu roli volitelného, pracuje jako s každým jiným předmětem z FEL. Jestliže z nějakých důvodů si nemůže ani v jednom případě předmět sám do KOSu zapsat, postupuje podle následujícího bodu.

Ad 2. Zapisování předmětů jiných fakult ČVUT či univerzit

 1. Student si najde cizí předmět na cílové fakultě dle svého zájmu
 2. Student prostřednictvím své studijní referentky podá žádost pedagogickému proděkanu FEL o zápis cizího předmětu a jeho následné uznání jako volitelného ve svém studijním plánu.
 3. Student si nechá si potvrdit od pedagogického proděkana cílové fakulty, že se zapsáním (a výukou) souhlasí a za jakých podmínek.
 4. V případě schválení si student nechá předmět zapsat do KOSu referentkou studijního oddělení FEL v období řádných zápisů.
 5. Po absolvování předmětu mu výsledné hodnocení zaznamená do KOSu:
  1. Jedná-li se o předmět ČVUT, pak příslušný zkoušející;
  2. V opačném případě student přinese z cílové fakulty potvrzení o absolvování předmětu a výsledné hodnocení zaznamená pověřená pracovnice studijního oddělení.

Praha 27. 1. 2015

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017, doplněno 17.12. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.