Uznávání předmětů z předchozího studia

Vyhláška proděkana pro pedagogiku FEL č. 12/2015 (aktualizace vyhlášky č. 13/2013)

Č.j.: 2130/13922/2015/Ši

Zkoušky či zápočty starší pěti let není možné v žádném případě uznat (viz Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT, čl. 13, odst. 9).

 1. Student neúspěšně ukončil předchozí studium:
  • je opětovně zapsán na stejný program:
   1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů hodnocených známkou A-C ve stupnici A-F (nebo známkou 1-2 ve stupnici 1-4) či zakončených zápočtem a předá ji své studijní referentce;
    • tyto předměty se uznají (absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají, proto je zbytečné o jejich uznání žádat).
   2. Není třeba žádné stanovisko katedry!
  • v ostatních případech
   1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů hodnocených známkou A-C ve stupnici A-F (nebo známkou 1-2 ve stupnici 1-4) či zakončených zápočtem a předá ji své studijní referentce.
    • Absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají, je zbytečné o jejich uznání žádat.
   2. V případě, že student žádá o uznání absolvovaného předmětu za předmět s jiným kódem, vyžádá si stanovisko vedoucího příslušné katedry FEL, případně garanta předmětu; u předmětů s týmž kódem není stanovisko vedoucího katedry/garanta třeba.
   3. Poté student předá vyplněnou žádost své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 2. Student přestupuje z programu na program v rámci FEL nebo přestupuje na FEL z jiné fakulty
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů.
  2. Uznávají se všechny povinné předměty se shodným kódem s předměty v téže roli v novém programu, není tedy třeba je uvádět do žádosti.
  3. Do žádosti student uvede pouze předměty s jiným kódem či z jiných fakult, jež žádá uznat v roli povinných předmětů nového programu, a vyžádá si stanovisko vedoucích příslušných kateder FEL či garantů předmětů.
   • Ostatní předměty absolvované v předchozím programu budou v novém programu uznány v roli volitelných předmětů automaticky a o jejich uznání není třeba žádat.
  4. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětů či stanoví podmínky uznání.
  5. Poté student předá vyplněnou žádost své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 3. Student úspěšně ukončil jedno studium
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů a vyžádá si stanovisko vedoucích příslušných kateder FEL či garantů předmětů..
  2. Vedoucí katedry, resp. garant předmětů doporučí (nebo nedoporučí) uznání předmětů či stanoví podmínky uznání.
  3. Celkový počet uznaných kreditů z předchozího studia je vždy posuzován individuálně a nesmí překročit 40 % požadovaných kreditů pro úspěšné absolvování studijního programu na FEL. Uznány mohou být pouze předměty absolvované nad rámec celkového minimálního počtu kreditů potřebného k ukončení předchozího studijního programu.
  4. Takto vyplněnou žádost předá student své referentce, konečné rozhodnutí činí proděkan.
 4. Uznávání předmětů absolvovaných v celoživotním vzdělávání
  1. Student si vyplní žádost o uznání předmětů hodnocených známkou A-C ve stupnici A-F (nebo známkou 1-2 ve stupnici 1-4) či zakončených zápočtem a předá ji své studijní referentce.
   • tyto předměty se uznají (absolvované předměty hodnocené známkou D nebo E ve stupnici A-F nebo známkou 3 ve stupnici 1-4 se neuznávají, proto je zbytečné o jejich uznání žádat).
  2. Konečné rozhodnutí o uznání učiní proděkan, a to do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení aktuálního studia.
  3. Není třeba žádné stanovisko katedry!

Důležité: Podle SZŘ, Čl.4, se za kredity uznaných předmětů nepovažují za kredity získané v semestru ani ročníku, v němž byly předměty uznány, tj. nezapočítají se tedy do celkového počtu kreditů nezbytných pro postup do dalšího semestru či ročníku, kam se započtou pouze kredity za předměty absolvované v příslušném semestru a ročníku. Kredity za uznané předměty se však započítávají do celkového součtu kreditů studentem získaných v průběhu celého studia. 

Praha 23. 9. 2015

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan


Procesní portál Procesní diagramy