Informace pro bakalářské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2015/2016

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 15/2015

Č.j.: 2313/13922/15/ši

 • Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) bylo možné se přihlásit do 30. 11. 2015. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.
 • Termín pro odevzdání bakalářské práce je 12. ledna 2016 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 8. – 12. února 2016. Bakalářskou práci student odevzdává nejen v papírové podobě na sekretariátu příslušné katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání.
 • Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu se přihlásili prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 3. února 2016 včetně) splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.

  Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si do 3. 2. 2016 uzavře stisknutím příslušného tlačítka (k dispozici bude v polovině ledna 2016). V případě problémů navštíví nejpozději 3. 2. 2016 svou studijní referentku, jež mu studijní plán uzavře.

  Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (tedy pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

 2. Jestliže student, který má na zimní semestr akad. r. 2015/2016 podruhé zapsán předmět "Bakalářská práce", neodevzdá bakalářskou práci do 12. ledna 2016 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Bakalářská práce" v letním semestru ak r. 2014/2015), může před 12. lednem 2016 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání BP ("odklad odevzdání BP"), tedy o odevzdání bakalářské práce do 27. května 2016. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání bakalářské práce po prvním zápisu předmětu "Bakalářská práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.

 3. Pokud student odevzdá bakalářskou práci do 12. ledna 2016, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 1, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.

 4. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí bakalářskou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu). SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.

 5. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student bakalářského studia na FEL absolvovat nejpozději do šesti let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 17. 12. 2015

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.