Zápis do letního semestru ak. r. 2015/2016

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 1/2016

Č.j.:55/13922/16/Ši

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

1. Zápisy v kostce

1. 2. (od 16.00) - 22. 2. 2016 (do 16:00)

Řádný zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů (bezplatně); tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • nejpozději do 22. 2. 2016 si zápis předmětů (v důsledku čehož i zápis do dalšího semestru) sám schválit v KOSu. Povinnost schválení zápisu do 8 dnů od vstupu do rozvrhu byla zrušena.
 • po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří si nejpozději dne 22. 2. 2016 do 16,00 hodin zápis prostřednictvím KOSu neschválí, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
23. 2. - 4. 3. 2016 do 11,30 h.

Dodatečný zápis studentů do letního semestru i zápis/rušení předmětů (zápis do semestru za poplatek 500 Kč); tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty i zapisovat do semestru může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 5. 3. 2016
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Nepřehlédněte:

 • Studentům bude umožněn vstup do rozvrhu postupně na základě zisku potřebného váženého součtu kreditů3 a současně po splnění všech podmínek pro postup do letního semestru ak. r. 2015/2016.
 • Zápisy si schválí studenti sami prostřednictvím KOSu; návštěva SO bude tedy nezbytná pouze v případě problémů se schválením zápisu. Zápis bude možné si v KOSu schválit po splnění všech podmínek kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu až do 22. 2. 2016 do 16:00 hodin včetně (odpadá tedy dřívější povinnost jeho schválení do osmi dnů). Po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám.
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům znovu nastupujícím po přerušení studia či studentům s individuálním studijním plánem umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Veškeré případné poplatky na SO je možné na SO hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 1. 2. - 22. 2. 2016: Termín pro řádný zápis do letního semestru - zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (bezplatně).
  V pondělí 22. 2. 2016 v 16:00 hodin budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 23. 2. - 4. 3. 2016
  • V tomto období si studenti sami mohou již jen měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do letního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení.

  V pátek 4. 3. 2016 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11,30 hod.) končí zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do letního semestru ak. r. 2015/2016, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností;
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Směrnice děkana k novelizaci SZŘ ČVUT, odst. 11); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 5. 3. 2016 může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.4

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů, tvorbu rozvrhu a schválení zápisu

Zápis předmětů, tvorba rozvrhu a schválení zápisu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 1. 2. 2016 do 16:00 hod. dne 22. 2. 2016 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia,
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita,
  4. nebyl-li zápis již schválen studentem či referentkou SO

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případech b) či c) výhradně na základě písemného souhlasu vedoucího příslušné katedry, která předmět zajišťuje.

  Upozornění:

  Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho zápis do rozvrhu, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.

 2. Podmínky pro vstup do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů3, stanoveného pro konkrétní den
  2. všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  3. studenti zapsaní do studia v r. 2015 získali alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (bakalářští - 15 kreditů, magisterští - 20 kreditů)

  Kontrolu splnění všech podmínek si student provede sám, cesta do rozvrhu se mu v případě jejich splnění automaticky otevře.

 3. Schválení zápisu: v KOSu si bude student moci sám schválit zápis (stisknutím příslušného tlačítka) do 22. 2. 2016 do 16:00 hod. pouze při současném splnění všech následujících podmínek:

  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  • studenti zapsaní do studia v r. 2015 získali alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (bakalářští - 15 kreditů, magisterští - 20 kreditů)
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 202 a nejvýše 40
  • student je povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět.

  Nesplňuje-li student kteroukoli z výše uvedených podmínek, obrátí se na svou studijní referentku.

  Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

C. Speciální zápisy

 • Předměty, které slouží pro zápis bakalářských (ABAP20 nebo ABAP9 v programu OES) či diplomových prací (ADIP25, ADIP26(IB)), se každému studentovi nabídnou v KOSu podle jeho studijního programu. Studenti, kteří mají v úmyslu odevzdat svou bakalářskou či diplomovou práci, si zapíší příslušný předmět.
 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, XE…)
  Studenti si předměty sami zapisují do KOSu podle pravidel pro studium v angličtině. Pokud si vybraný předmět student sám zapsat nemůže, obrátí se na svou studijní referentku.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKLV - letní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2015/2016 bude otevřen od 8. 2. 2016 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 1. 3. 2016.

 • Zápis předmětu Odborná praxe
  Předmět "Odborná praxe" (ohodnocený 4 kredity) slouží pro získání praktických znalostí studovaného oboru.
  O zapsání předmětu Odborná praxe je třeba požádat příslušného proděkana; v případě souhlasu předmět zapíše do KOSu v období řádných zápisů studijní referentka. Po skončení praxe předloží student podrobnou závěrečnou zprávu o výsledcích praxe, získané výsledky a časový průběh řešení. O udělení zápočtu rozhodne příslušný proděkan.
 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

22. 1. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly automaticky zapsány povinné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Výjimku tvoří studenti, jimž do splnění svého studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20; tito studenti, aniž by žádali o individuální studijní plán, si do letního semestru zapíší všechny vypsané chybějící předměty, tedy včetně předmětu Bakalářská/Diplomová práce (případně i další předměty dle své volby).
Důležité upozornění:
Studentům, kteří po prvním zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce v letním semestru práci neodevzdají a v tomto ak. roce si v souladu s výše uvedenou výjimkou zapsali méně než 40 kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce), bude pro postup do dalšího ročníku stanovena povinnost dosáhnout v tomto ak. roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

3 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

ZnámkaČíselný ekvivalent známky
A1.0
B1.5
C2.0
D2.5
E3.0

Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.