Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 5/2016

Č.j.: 322/13922/2016/Ši

Tato vyhláška se netýká studentů programů Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie.

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů EEM, KME, KYR a OI, kteří ke dni 16. 3. 2016 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle pravidel zveřejněných v aktualitě k rozřazování do oborů. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje.

Někteří studenti neprojevili zájem o zařazení do oboru. Studenti bez přiřazeného oboru budou mít problém se zápisy do semestru a budou mít problém řádně ukončit své studium (absolvuje se nejen v programu, ale i v oboru).

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz).

Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

V Praze 31. 3. 2016

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.