Informace pro magisterské studenty, kteří se přihlásili k státní závěrečné zkoušce v zimním termínu akad. r. 2016/2017

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 13/2016

Č.j.: 2207/13922/16/ši

 • Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) bylo možné se přihlásit do 30. 11. 2016. O případné dodatečné přihlášení (ve zcela výjimečných případech) je nezbytné požádat. Studenti, jimž byl konkrétní termín opakované SZZ či náhradní termín SZZ určen děkanem, se přihlašovat nemusejí.
 • Termín pro odevzdání diplomové práce je 9. ledna 2017 s následným termínem státních závěrečných zkoušek 30. ledna – 10. února 2017.
 • Podle Směrnice děkana student odevzdává diplomovou práci nejen v papírové podobě (vytištěnou oboustranně zpravidla fontem 11 a svázanou v jednom svazku s měkkými deskami a lepenou (nikoli spirálovou) vazbou) na sekretariátu příslušné katedry, ale i elektronicky v KOSu dle zpracovaného návodu pro odevzdání. Přesný den konání SZZ stanovují katedry.
 1. Ke státním závěrečným zkouškám budou moci jít pouze ti studenti, jimž děkan v souladu se Směrnicí děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v diplomových a magisterských studijních programech na ČVUT FEL určí termín SZZ; tzn. ti studenti, kteří současně:
  1. v termínu se přihlásili prostřednictvím KOSu (podrobnosti viz výše)
  2. do tří pracovních dnů před prvním dnem příslušného termínu státnic (tj. do 25. ledna 2017 včetně) splní svůj studijní plán a uzavřou si jej v KOSu.

  Kontrolu splnění studijního plánu si každý student provede prostřednictvím KOSu sám a studijní plán si do 25. 1. 2017 uzavře stisknutím příslušného tlačítka. V případě problémů kontaktuje či osobně navštíví nejpozději 25. 1. 2017 svou studijní referentku, jež mu studijní plán uzavře.

  Teprve splněním studijního plánu nabývá přihlášení k SZZ platnosti (tedy pokud student studijní plán nesplní, nemusí o zneplatnění přihlášky žádat).

 2. Jestliže student, který má na zimní semestr akad. r. 2016/2017 podruhé zapsán předmět "Diplomová práce", neodevzdá diplomovou práci do 9. ledna 2017 (a nebyl mu tento termín určen děkanem jako náhradní po zápisu předmětu "Diplomová práce" v letním semestru ak r. 2015/2016), může před 9. lednem 2017 v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, čl. 16, odst. 4, písemně požádat děkana (prostřednictvím studijního oddělení po předchozím vyjádření katedry)náhradní termín odevzdání DP ("odklad odevzdání DP"), tedy o odevzdání diplomové práce do 26. května 2017. Další podrobnosti viz Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v diplomových a magisterských studijních programech na ČVUT FEL, čl. 3. Žádostem o náhradní termín odevzdání diplomové práce po prvním zápisu předmětu "Diplomová práce" nebude vyhověno, jsou tedy bezpředmětné.

 3. Pokud student odevzdá diplomovou práci do 9. ledna 2017, ale z nějakého důvodu se v původně plánovaném termínu nedostaví k SZZ, ač splnil podmínky uvedené v odst. 1, musí se předem, nejpozději však do 5 dnů od termínu konání SZZ, písemně omluvit děkanovi (prostřednictvím SO po předchozím vyjádření katedry) a bude mu případně určen náhradní termín konání SZZ.

 4. Jestliže student neuspěje u SZZ (případně neuspěje pouze v odborné části SZZ, ale obhájí diplomovou práci, nebo naopak), bude mu děkanem určen termín pro opakování SZZ.

 5. SZZ musí student absolvovat nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění svého studijního plánu (za tento den se považuje poslední den zkouškového období posledního semestru, v němž měl student zapsané předměty svého studijního plánu). SZZ lze opakovat pouze jedenkrát.

 6. Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student magisterského studia na FEL absolvovat nejpozději do čtyř let od jeho zahájení (do této doby se započítávají i všechna případná přerušení studia).

V Praze 12. 12. 2016

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.