Zápis do letního semestru ak. r. 2016/2017

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 1/2017

Č.j.:35/13922/17/Ši

 1. Zápisy v kostce
 2. Zápisy
Návod pro úpravu seznamu zapsaných předmětů a zápis do rozvrhu v KOSu

1. Zápisy v kostce

30. 1. (od 16.00) - 20. 2. 2017 (do 16:00)

Řádný zápis studentů do letního semestru a zápis/rušení předmětů (bezplatně); tvorba rozvrhu:

 • zapsat si zvolené předměty do KOSu
 • vytvořit si rozvrh u všech zapisovaných předmětů; ostatní předměty zrušit
 • nejpozději do 20. 2. 2017 si zápis předmětů sám uzavřít v KOSu (v důsledku čehož se zapsat do dalšího semestru). Povinnost uzavření zápisu do 8 dnů od vstupu do rozvrhu byla zrušena.
 • po uzavření zápisu může zapisovat/rušit předměty jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám
 • studentům, kteří si nejpozději dne 20. 2. 2017 do 16,00 hodin zápis prostřednictvím KOSu neuzavřou, budou zrušeny všechny předměty včetně jejich rozvrhu!
21. 2. - 3. 3. 2017 do 11,30 h.

Dodatečný zápis studentů do letního semestru i zápis/rušení předmětů (zápis do semestru za poplatek 500 Kč); tvorba rozvrhu:

 • zapisovat/rušit předměty i zapisovat do semestru může již jen referentka SO; rozvrh si nadále může upravovat či tvořit student sám
od 3. 3. 2017 od 11:30 h.
 • Nelze se již zapsat do semestru, zapisovat/rušit předměty ani tvořit rozvrh!
 • Nezapsaným studentům bude ukončeno studium z důvodu nesplnění studijních povinností.

Nepřehlédněte:

 • Studentům bude umožněn vstup do rozvrhu postupně na základě zisku potřebného váženého součtu kreditů3 a současně po splnění všech podmínek pro postup do letního semestru ak. r. 2016/2017.
 • Zápisy si uzavřou studenti sami prostřednictvím KOSu tlačítkem Uzavřít zápis; návštěva SO bude tedy nezbytná pouze v případě problémů s uzavřením zápisu. Zápis bude možné si v KOSu uzavřít po splnění všech podmínek kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu až do 20. 2. 2017 do 16:00 hodin včetně POZOR: Po uzavření zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka SO; rozvrh si však i nadále může upravovat či tvořit student sám.
 • Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho rozvrh, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.
 • Studentům pobývajícím na zahraniční studijní stáži, studentům znovu nastupujícím po přerušení studia či studentům s individuálním studijním plánem umožní vstup do rozvrhu jejich studijní referentka na základě e-mailové žádosti.
 • Veškeré případné poplatky na SO je možné na SO hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím karty studenta; platby v hotovosti nebudou akceptovány.

2. Zápisy podrobně

A. Harmonogram zápisů do letního semestru

 • 30. 1. - 20. 2. 2017 (do 16:00 h.): Termín pro řádný zápis do letního semestru - zápis předmětů a tvorbu jejich rozvrhu (bezplatně).
  V pondělí 20. 2. 2017 v 16:00 hodin budou nezapsaným studentům automaticky zrušeny jimi předběžně zapsané předměty včetně rozvrhu. Cílem tohoto opatření je uvolnění zabraných míst v předmětech i v jejich rozvrhových paralelkách.
 • 20. 2. od 16:00 h. - 3. 3. 2017 do 11:30 h.
  • V tomto období si studenti sami mohou již jen měnit rozvrh dříve zapsaných předmětů.
  • Dodatečný zápis do letního semestru bude možný pouze za poplatek 500 Kč.
  • Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude v této době možné jen prostřednictvím Studijního oddělení.

  V pátek 3. 3. 2017 po skončení úředních hodin SO (tj. od 11,30 hod.) končí zápisy do letního semestru s těmito důsledky:

  • pro nezapsané studenty: konec možnosti zapsat se do letního semestru ak. r. 2016/2017, v důsledku toho ukončení studia pro nesplnění studijních povinností;
  • pro zapsané studenty: všechny zapsané předměty se stávají závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu, a žádný předmět již nelze zapsat ani zrušit (viz Směrnice děkana k novelizaci SZŘ ČVUT, odst. 11); zároveň konec možnosti jakkoli měnit osobní rozvrh.
 • Od 3. 3. 2017 od 11:30 h. může proděkan zcela výjimečně povolit zrušení zápisu předmětu na základě písemné žádosti studenta pouze z prokazatelně závažných a řádně doložených důvodů (zejména zdravotních). Žádost musí obsahovat souhlas vedoucího katedry, která předmět zajišťuje. Součet kreditů zapsaných předmětů přitom nesmí klesnout pod minimum 20.2

B. Postup pro úspěšný zápis předmětů, tvorbu rozvrhu a uzavření zápisu

Zápis předmětů, tvorba rozvrhu a uzavření zápisu probíhají ve třech navazujících krocích:

 1. Zápis zvolených předmětů do KOSu: od 16:00 hod. dne 30. 1. 2017 do 16:00 hod. dne 20. 2. 2017 si mohou všichni studenti měnit svou skladbu předběžně zapsaných předmětů na letní semestr (v závislosti na nastavených prerekvizitách/korekvizitách4 a kapacitách předmětů) za těchto podmínek:

  1. předmět je určen pro příslušný program a formu studia,
  2. není naplněna kapacita předmětu,
  3. je splněna prerekvizita či korekvizita4,
  4. nebyl-li zápis již schválen studentem či referentkou SO

  Jestliže některá z uvedených podmínek není splněna, může předmět eventuálně zapsat pouze referentka SO; v případě a) však pouze na základě písemného souhlasu proděkana a v případech b) či c) výhradně na základě písemného souhlasu vedoucího příslušné katedry, která předmět zajišťuje.

  Upozornění:

  Pro případné zrušení již zapsaného předmětu nestačí zrušit pouze jeho rozvrh, je třeba zároveň zrušit zápis samotného předmětu v KOSu.

 2. Podmínky pro vstup do rozvrhu: přístup k tvorbě rozvrhu v KOSu bude studentům umožňován postupně v závislosti na současném splnění těchto podmínek:

   

  1. dosažení příslušného váženého součtu kreditů3, stanoveného pro konkrétní den
  2. všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  3. studenti zapsaní do studia v r. 2016 získali alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (bakalářští - 15 kreditů, magisterští - 20 kreditů)

   

  Kontrolu splnění všech podmínek si student provede sám, cesta do rozvrhu se mu v případě jejich splnění automaticky otevře.

 3. Uzavření zápisu: v KOSu si bude student moci sám uzavřít zápis (stisknutím tlačítka Uzavřít zápis) do 20. 2. 2017 do 16:00 hod. pouze při současném splnění všech následujících podmínek:

  • všechny povinné či povinně volitelné předměty zapsané podruhé byly absolvovány
  • studenti zapsaní do studia v r. 2016 získali alespoň minimální počet kreditů pro pokračování ve studiu na ČVUT (bakalářští - 15 kreditů, magisterští - 20 kreditů)
  • součet kreditů zapsaných předmětů je alespoň 202 a nejvýše 40
  • student je povinen si přednostně zapsat povinné a povinně volitelné předměty potřebné pro úspěšné ukončení studia
  • u příslušných předmětů jsou splněny všechny prerekvizity a korekvizity4 a nebyl zapsán či absolvován ekvivalentní předmět.

  Nesplňuje-li student kteroukoli z výše uvedených podmínek, obrátí se na svou studijní referentku.

  Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit proděkan v individuálním studijním plánu studenta.

C. Speciální zápisy

 • Předměty, které slouží pro zápis bakalářských (ABAP20 nebo ABAP9 - OES) či diplomových prací (ADIP25, ADIP26 - IB), se každému studentovi zobrazí v KOSu podle jeho studijního programu. Studenti, kteří mají v úmyslu odevzdat svou bakalářskou či diplomovou práci, si zapíší příslušný předmět.
 • Předměty vyučované v angličtině (kód začínající AE, BE…)
  Studenti si předměty sami zapisují do KOSu podle pravidel pro studium v angličtině. Pokud si vybraný předmět student sám zapsat nemůže, obrátí se na svou studijní referentku.
 • Zápis do hodin tělesné výchovy a na letní tělovýchovné kurzy
  Studenti si mohou zapsat následující předměty:
  • A003TV (2 kredity, patří mezi humanitní předměty) - lze zapsat pouze 1x za studium
  • TV-V1 (1 kredit, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr, avšak nikoli současně s A003TV
  • TVV (0 kreditů, volitelný předmět) - lze zapisovat každý semestr v případě dvou TV v semestru
  • TVKLV - letní kurz.

  Zápis do hodin tělesné výchovy do letního semestru ak. r. 2016/2017 bude otevřen od 6. 2. 2017 na webových stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Na těchto stránkách si najdete další podrobné informace.
  Upozornění: nejprve je třeba zapsat předmět do KOSu s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
  V případě zájmu o letní tělovýchovné kurzy postupujte stejným způsobem. Zápis na konkrétní kurzy bude otevřen od 6. 2. 2017.

 • Zápis předmětu Odborná praxe
  Předmět "Odborná praxe" (ohodnocený 4 kredity) slouží pro získání praktických znalostí studovaného oboru.
  O zapsání předmětu Odborná praxe je třeba požádat příslušného proděkana; v případě souhlasu předmět zapíše do KOSu v období řádných zápisů studijní referentka. Po skončení praxe předloží student podrobnou závěrečnou zprávu o výsledcích praxe, získané výsledky a časový průběh řešení. O udělení zápočtu rozhodne příslušný proděkan.
 • Zápis volitelného předmětu vyučovaného jinou fakultou

23. 1. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studentům byly v předběžných zápisech automaticky zapsány povinné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr.

2 Výjimku tvoří:

 1. studenti, kteří již získali zápočet za bakalářskou/diplomovou práci a jimž do splnění svého studijního plánu chybí absolvovat pouze předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20; těmto studentům, aniž by žádali o individuální studijní plán, postačí si do letního semestru zapsat jen všechny vypsané chybějící předměty. Ohledně uzavření zápisu kontaktují svou studijní referentku.
 2. studenti, jimž do splnění studijního plánu chybí pouze bakalářská/diplomová práce, případně navíc ještě další předmět/y: tito studenti si zapíší příslušný předmět Bakalářská/Diplomová práce včetně případných dalších chybějících předmětů.

Důležité upozornění:
Studentům, kteří po prvním zápisu předmětu Bakalářská/Diplomová práce v letním semestru práci neodevzdají a v tomto ak. roce si v souladu s výše uvedenou výjimkou zapíší méně než 40 kreditů (bez započítání kreditů za předmět Bakalářská/Diplomová práce), bude pro postup do dalšího ročníku stanovena povinnost dosáhnout v tomto ak. roce minimálně 2/3 ze součtu kreditů všech zapsaných předmětů (do tohoto počtu se nezahrnou kredity za předmět Bakalářská/Diplomová práce).

 

3 Vážený součet kreditů je součtem součinů (pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma):
U předmětu se zakončením známkou ze zkoušky nebo klasifikovaný zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * (4 - <číselný ekvivalent známky>)
U předmětu se zakončením zápočtem:
<vážený zisk kreditů za předmět> = <kredity předmětu> * 1;

Známka Číselný ekvivalent známky
A 1.0
B 1.5
C 2.0
D 2.5
E 3.0

4 Pokud se před kódem předmětu při pokusu o jeho zápis na stránce "Zápis předmětu – dle studijního plánu", resp. "Zápis předmětu - dle nabídky" objeví červený odkaz "OMEZENÍ", předmět nebude možné následně zapsat; příčinu (např. nesplněnou prerekvizitu) lze zjistit po kliknutí na tento odkaz.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.