Předběžné zápisy do zimního semestru akad. roku 2017/2018

Vyhláška děkana č. 4/2017

Č.j.: 282/13922/2017/Ši

Od 17. 4. 2017 (od 17.00 hod.) do 28. 4. 2017 (do 16.00 hod.) proběhnou předběžné zápisy předmětů pro zimní semestr akad. r. 2017/2018. Předběžným zápisem předmětů v KOSu student deklaruje svůj zájem o studium předmětů v tomto semestru (to se týká jak povinných předmětů programu či oboru, tak i dalších skupin předmětů, jako humanitních apod.). Při předběžných zápisech je vypnuta kontrola kapacity vypsaných předmětů a na základě vyhodnocení výsledků předběžných zápisů i kapacitních možností kateder bude poté stanovena kapacita předmětů a sestaven rozvrh1 na zimní semestr ak. r. 2017/2018.

Student je povinen si přednostně zapsat povinné předměty svého studijního programu, příp. oboru, potřebné pro úspěšné ukončení studia (viz Směrnice děkana k novelizaci Studijního a zkušebního řádu ČVUT (odst. 6 – 8).

 • Každému studentovi budou do KOSu předem hromadně zapsány všechny dosud neabsolvované povinné předměty, které jsou uvedeny v jeho doporučeném průchodu studijním plánem:

  • pro jeho příští semestr
  • v minulých semestrech.
 • Studenti si mohou přidávat další předměty dle svého výběru až do výše 40 kreditů. Pokud student nenalezne předmět, který potřebuje zapsat jako povinný či má zájem si jej zapsat jakožto volitelný, musí se obrátit na rozvrháře katedry, jež předmět vyučuje.

 • Studenti si mohou sami zapsat pouze předměty, jež jsou pro příští semestr příslušnou katedrou vypsané a jsou určeny pro jejich studijní program a formu studia. Má-li student zájem studovat předmět, který není určen jeho studijním plánem, zapíše mu jej referentka studijního oddělení na základě předchozího souhlasu proděkana. Předmět lze absolvovat pouze v roli „volitelný“. Skladba předběžně zapsaných předmětů by měla být volena s ohledem na to, že součet jejich kreditů je shora omezen hodnotou 40 kreditů na semestr.

 • Studentovi, který si předmět předběžně nezapsal, bude v období řádných zápisů umožněno si jej zapsat jen v případě volné kapacity tohoto předmětu.

  • Předměty Bakalářská práce, eventuálně Diplomová práce se v předběžném zápisu nezapisují, jejich kapacita není omezena. Zapisovat se budou až při řádných zápisech (do celkového součtu zapsaných kreditů v řádném termínu zápisů se samozřejmě následně započítají).
  • Zápis předmětu Tělesná výchova je uveden v poznámce pod čarou2.

Pokud se po předběžných zápisech zjistí u některých předmětů překročení kapacitních možností kateder, katedra přistoupí k redukci počtu předběžně zapsaných studentů. Kritérium pro redukci množiny zapsaných studentů toho kterého předmětu stanovují vždy vedoucí kateder1. Referentky studijního oddělení nemají právo toto rozhodnutí změnit, nemá tudíž význam se na ně obracet se žádostmi o obnovení zápisu předběžně zapsaného předmětu - tyto žádosti je případně třeba adresovat rozvrhářům příslušných kateder.

Upozornění na prerekvizity:
Zápis předmětu, který má nastavenu prerekvizitu, nebude moci být při řádném zápisu potvrzen, jestliže tato podmínka nebude splněna. Informace o tom, zda některý předmět má či nemá jiný předmět jako prerekvizitu, je uvedena autory předmětů v oddílu Požadavky u popisu jednotlivých předmětů. V nabídkovém seznamu předmětů k zápisu se studentovi u takových předmětů zobrazuje žlutý vykřičník. Když na něj klepnete levým tlačítkem myši, zobrazí se pomocné okno se seznamem všech omezení, jež se předmětu týkají.

Řádné zápisy předmětů pro zimní semestr 2017/2018, jejich zápis do rozvrhu a současně i zápis ke studiu v akad. r. 2017/2018 proběhnou v souladu s aktuálním časovým plánem akademického roku v termínu 12. 6. - 30. 9. 2017, k tomu vyjde speciální vyhláška.

V Praze 10. 4. 2017

v z. doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan


1 Studenti, pro které je předmět povinným (pro tyto předměty je katedra povinna výuku zajistit), mají přednost před studenty, pro něž je předmět volitelným. Nejnižší prioritu mají studenti, v jejichž plánu předmět není vůbec uveden (je bez role). Studenti se stejnou rolí mohou být katedrou uspořádáni podle mnoha kritérií, nejběžněji se používají tato:

 • role předmětu ve studentově studijním plánu,
 • ročník studenta,
 • vážený studijní průměr za celé studium.

 

2 Poznámka k předmětu Tělesná výchova

Ve všech programech bakalářského i magisterského studia je předmět Tělesná výchova nepovinný.

Fakulty přestaly nabízet vlastní tělovýchovné předměty, jež nyní studentům všech fakult nabízí Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT. Předměty ÚTVS se nacházejí mezi předměty ostatních fakult.

Studenti si mohou zapsat:

 • jedenkrát za studium předmět A003TV za dva kredity
 • opakovaně předmět TV-V1 za jeden kredit (jeho současný zápis s předmětem A003TV není možný!)
 • opakovaně volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0) za 0 kreditů.

Nabídku ústavu rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV), za nějž student nezíská žádný kredit.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.