Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška děkana č. 7/2017

Č.j.: 2938/13922/17/Ši

Výuka bude zahájena dne 2. října 2017.

Základní informace o studiu v bakalářských programech


I. Zápis do bakalářského studia

 1. Termíny zápisů:
  • řádný termín: 23. 6. 2017 v 9,00 hodin (číslo posluchárny si každý úspěšný uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce)
  • poprázdninové termíny: 14. 9., výjimečně 25. 9. 2017 (podrobnosti viz odstavec č. 6).
 2. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v ČR či SR, doručí nejpozději v den zápisu ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení (pokud tak již neučinili).
 3. Ostatní (zejména zahraniční) uchazeči, doručí nejpozději v den zápisu (pokud tak již neučinili):
 4. K zápisu je dále nezbytné přinést platný občanský průkaz (případně cestovní pas) a psací potřeby.
 5. V den zápisu se studenti zapsaní do prezenční formy studia od cca 11,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních nebo státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 6. Uchazeči se mohou zapsat i v poprázdninových termínech (14. září nebo výjimečně i 25. září 2017):
  • 14. září 2017 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309
   K zápisu tomto termínu se uchazeč sám přihlásí v aplikaci elektronická přihláška, čímž se zároveň omluví z řádného termínu zápisu 23. 6. 2017.
  • 25. září 2017 v 9:00 hodin v posluchárně č. 309; o zápis v tomto termínu je třeba požádat mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz.
   Tento termín je určen výhradně pro uchazeče, kteří nemají ke dni 14. 9. k dispozici ještě všechny potřebné dokumenty.

II. Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

III. Rozvrh studenta

(pro studenty zapsané do prezenční formy dne 23. 6. 2017 k dispozici od 10. 7. 2017, pro uchazeče zapisované v září až po termínu jejich zápisu; studenti v kombinované formě budou mít rozvrh jednotný)

V prvním semestru studia vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty 1. semestru studia, nikoli však pro předměty, které si případně budete zapisovat navíc; pro tyto předměty si musíte rozvrh vytvořit sami (viz výše). Hromadně vytvořený rozvrh není možné v žádném případě měnit.

Rozvrh pro studenty zapsané dne 23. 6. 2017 bude k dispozici v týdnu od 10. července 2017. Můžete si jej prohlédnout na www stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup. Z domény FELD a FELK máte přístup automaticky otevřený; budete-li ale chtít vstoupit na tuto stránku odjinud, budete se muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentizační údaje, je popsána v následujícím odstavci a uvedena na stránce ČVUT (vstupní bod je http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html).

IV. Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • nejprve v době od 10.7. do 27. 9. 2017 do KOSu jeden z následujících dvou předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity), v rámci skupiny Humanitních předmětů, nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit), jako volitelný předmět
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.
 • následně v době od 11. 9. do 15. 10. 2017 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

V. Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete od 10. 7. 2017, budete-li zapsán/a 23. 6. 2017. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh na stránkách fakulty
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu (poštovní server IMAP). Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

VI. Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2017. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

VII. Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, pro zapsané 23. 6. 2017 již od 10. 7. 2017. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

VIII. Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

IX. Zahajovací sportovní kurzy s matematikou na Orlické přehradě

Na sportovně vzdělávacích seznamovacích kurzech pro nastupující studenty FEL se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy o průběhu studia na FEL. Kurzy budou probíhat ve čtyřech pětidenních turnusech v Temešváru na přelomu srpna a září (od 28. srpna do 17. září 2017). Informace naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS); v případě dotazů kontaktujte sekretariát ÚTVS.

X. Imatrikulace

Dne 12. října 2017 (čtvrtek) se koná v budově FEL imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná. Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou případně omluveni z výuky.

XI. Kde najdete důležité informace

 

Praha 15. 6. 2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.