Výsledky rozdělení do specializací studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů EEM a OI, 2020

Vyhláška proděkana pro pedagogiku č. 4/2020

Č.j.: 524/13922/2020/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů EEM a OI, kteří ke dni 31. 3. 2020 vyplnili v KOSu svůj zájem o specializace, byli automaticky rozděleni do jednotlivých specializací. Při převisu zájmu o první specializaci v pořadí byli studenti přiřazeni podle váženého průměru (počítaného z povinných předmětů prvního semestru) na další ze specializací, o kterou projevili zájem.

Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení do specializace pomocí webového rozhraní KOSu, položka menu Ostatní/Osobní údaje, sekce Údaje o studiu, položka “Obor”.

Někteří studenti neprojevili zájem o zařazení do specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a budou mít problém řádně ukončit své studium (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci). Těmto studentům doporučujeme obratem dodatečně emailem požádat o zařazení do specializace (formulář žádosti univerzální) svou studijní referentku.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí studijního oddělení (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na dr. Mášu, správce KOSu (masap@fel.cvut.cz).

V Praze 3. 4. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.