Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v magisterských programech

Vyhláška děkana č. 7/2020

Č.j.: 210/13922/20/Ši

Výuka bude zahájena dne 21. září 2020.

Základní informace o studiu v magisterských programech na FEL ČVUT

Termíny zápisu do studia

Zápis do 1. ročníku prezenční i kombinované formy magisterských programů se koná dne 26. června 2020 (řádný termín).

Konkrétní čas a místnosti zápisu do příslušného programu si každý úspěšný uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce.

Náhradní termín zápisu do všech magisterských programů proběhne 8. září 2020 v 9:00 hodin v posluchárně č. T2:D3-209. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit pouze uchazeči, kteří si sami prostřednictvím elektronické přihlášky termín řádného zápisu změní na 8. 9. 2020 (čímž se zároveň omluví z řádného termínu zápisů).

Podmínky pro zápis do studia

Uchazeči musejí nejpozději v den svého zápisu do studia předložit:

K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas) a psací potřeby.

Studenti, kteří se zapisují po neúspěšném ukončení svého předchozího magisterského studia na FEL ČVUT, musejí mít toto předchozí studium řádně ukončeno.

Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

 • S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.
 • Povinné předměty vám budou do KOSu vloženy hromadně v den vašeho zápisu. Případné další předměty dle své volby si budete do KOSu sami moci zadat kdykoli po termínu svého zápisu (tj. pro studenty zapsané v červnu od 27. června t. r.) až do 20. září 2020 do 11,30 hodin..
 • Zápis si schválíte sami prostřednictvím KOSu tlačítkem „Uzavřít zápis“ kdykoli po prvním vstupu do rozvrhu, návštěva SO nebude tedy nezbytná), a to nejpozději dne 20. 9. 2020 do 11,30 hodin včetně. Schválení zápisu důrazně doporučujeme až v okamžiku, kdy budete mít vyjasněnou skladbu zapisovaných předmětů včetně jejich rozvrhu - po schválení zápisu může zapisovat/rušit předměty již jen referentka studijního oddělení. Rozvrh si však i nadále budete moci upravovat či tvořit sami až do 11,30 hodin dne 2. 10. 2020.
 • V případě problémů se schválením zápisu kontaktujte svou studijní referentku.

Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT Komponenta studium (KOS). Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia.

V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.

V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro bloku A3).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu. Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz níže)

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Hlavní aplikace pro podporu studia:

 • KOS - pro tvorbu rovzhů, přihlašování ke zkouškám, zapisování známek
 • FELSight - rozvrh výuky po týdnech, rozcestník na materiály a stránky předmětů (v Moodle a Courseware), odkaz na online video z přednášek a cvičení, přehled semestru a další
 • Moodle a Courseware - stránky a materiály předmětů, úkoly, testy, případně i průběžné body či docházka
 • MS Teams - nejčastěji používaný nástroj pro video-konference, přednášky a cvičení (přihlásíte se pomocí uživatelského jména ve tvaru username@cvut.cz a hesla ČVUT.)

Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • nejprve v době od 27. 6. do 11:30 hodin dne 20. 9. 2020 do KOSu jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium, nikoliv však současně s TV-V1), nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr, nikoliv však současně s A003TV),
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.
  Dále si můžete případně zapsat i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.
 • následně v době od 8:00 hodin dne 7. září 2020 do 2. října 2020 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT.

Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), viz podrobný návod.
 • Studijní portál - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, pro studenty zapsané dne 26. 6. 2020 nejdříve od 29. 6. 2020. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu

Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice (pokud účet vlastní) a případně rovněž svou kontaktní adresu, je-li jiná než adresa trvalého bydliště (při shodě nezadávat). Zadání údajů musí případně proběhnout nejpozději do 31. 10. 2020. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011.

Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

11. 6. 2020

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.