Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška děkana č. 8/2020

Č.j.: 211/13922/20/Ši

Výuka bude zahájena dne 21. září 2020.

Základní informace o studiu v bakalářských programech


I. Zápis do bakalářského studia

 1. Termíny zápisů:
  • řádný termín: 2. 7. nebo 3. 7. 2020 v budově FEL, Technické ul. 2, Praze 6 (čas zápisu i číslo posluchárny si každý úspěšný uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce)
  • poprázdninový termín: 7. 9. 2020 v 9,00 hodin, číslo posluchárny si uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce (Technická 2, Praha 6). K zápisu v tomto termínu se uchazeč sám přihlásí v aplikaci elektronická přihláška, čímž se zároveň omluví z řádného červencového termínu zápisu.
 2. Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v ČR či SR, doručí nejpozději v den zápisu úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení (pokud tak již neučinili).
 3. Ostatní (zejména zahraniční) uchazeči, doručí nejpozději v den zápisu (pokud tak již neučinili):
 4. K zápisu je dále nezbytné přinést platný občanský průkaz (případně cestovní pas) a psací potřeby.
 5. V den zápisu se studenti zapsaní do prezenční formy studia zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních nebo státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.

II. Zápis předmětů a tvorba rozvrhu

(týká se pouze studentů v prezenční formě studia; studenti kombinované formy budou mít rozvrh jednotný a všechny předměty jim budou zapsány hromadně)

A. Zápis předmětů

Důležité: S ohledem na podmínky pro přiznání prospěchového stipendia doporučujeme zapsat si předměty za alespoň 30 kreditů.

B. Schválení zápisu

ZÁPIS VÁM BUDE SCHVÁLEN HROMADNĚ V 15:00 HODIN DNE 17. 9. 2020; SAMI SI JEJ V KOSu NESCHVALUJTE POMOCÍ TLAČÍTKA „UZAVŘÍT ZÁPIS“ (připravili byste se tím o možnost dodatečného zápisu či zrušení některého volitelného předmětu).

C. Rozvrh studenta

V prvním semestru studia vám bude hromadně vytvořen rozvrh pro všechny povinné předměty 1. semestru studia (tento hromadně vytvořený rozvrh nebude v žádném případě možné měnit). Pro studenty zapsané do prezenční formy v červenci 2020 bude rozvrh povinných předmětů k dispozici od 13. 7. 2020, pro uchazeče zapisované v září až po termínu jejich zápisu; studenti v kombinované formě budou mít rozvrh jednotný.

Ke všem předmětům, které si budete případně zapisovat navíc, si musíte nejpozději do 11,30 hodin dne 2. 10. 2020 sami také vytvořit jejich rozvrh (vyjděte z výchozího, hromadně vytvořeného rozvrhu).

Rozvrh si můžete prohlédnout na www stránkách FEL (vstupní bod je https://udb.feld.cvut.cz/). Stránka s vaším rozvrhem má chráněný přístup, takže se budete muset přihlásit. Informace o tom, jak získat autentizační údaje, je popsána v následujícím odstavci a uvedena na příslušné stránce ČVUT (viz Prvotní nastavení hesla).

III. Přístup k počítačové síti FEL ČVUT

Administrativa týkající se vašeho studia je významnou měrou vedena s využitím informačního systému ČVUT. Jeho uživatelem se stanete následující den po datu svého zápisu do studia. V případě, že jste ještě nestudoval/a na ČVUT, bude Vaším inicializačním heslem heslo uvedené v rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu. Máte-li kladné rozhodnutí pro několik programů FEL, můžete použít kterékoliv heslo z uvedených na těchto rozhodnutích bez ohledu na to, pro který program jste se nakonec rozhodli. Podrobné informace naleznete na http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/prvni-heslo.html.
V případě problému kontaktujte pracovníky Střediska výpočetní techniky a informatiky FEL v místnosti č. 118 (Technická 2, 1. patro).

Z počítačové sítě FEL ČVUT můžete mj.:

 • prohlížet svůj osobní rozvrh, rozvrh jednotlivých předmětů atd.
 • používat funkce informačního systému ČVUT (Komponenta studium - KOS)
 • používat elektronickou poštu (poštovní server IMAP). Každému studentovi bude zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech studentů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • nastavit si odběr informací z webu FEL (viz odst. V.).

Při používání počítačové sítě je každý student povinen se řídit Příkazem rektora č. 8/1999.

Hlavní aplikace pro podporu studia:

 • KOS - pro tvorbu rovzhů, přihlašování ke zkouškám, zapisování známek
 • FELSight - rozvrh výuky po týdnech, rozcestník na materiály a stránky předmětů (v Moodle a Courseware), odkaz na online video z přednášek a cvičení, přehled semestru a další
 • Moodle a Courseware - stránky a materiály předmětů, úkoly, testy, případně i průběžné body či docházka
 • MS Teams - nejčastěji používaný nástroj pro video-konference, přednášky a cvičení (přihlásíte se pomocí uživatelského jména ve tvaru username@cvut.cz a hesla ČVUT.)

IV. Tělesná výchova na ČVUT

Zápis předmětu "Tělesná výchova" není povinný. Pokud máte zájem zapsat se do některého ze sportů nabízených Ústavem tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) ČVUT, zapište si:

 • nejprve v době od 13. 7. do 15:00 hodin dne 17. 9. 2020 do KOSu jeden z následujících dvou volitelných předmětů Tělesná výchova (současný zápis obou není povolen), případně i zimní kurz:
  • A003TV (za dva kredity, lze zapsat pouze 1x za studium), nebo
  • TV-V1 (za jeden kredit, lze zapisovat každý semestr),
  • TVKZV (za 0 kreditů) - zimní kurz.

  Dále si můžete zapsat případně i předmět/y TVV a TVV0 (každý za 0 kreditů), které lze zapisovat každý semestr studia, a to i současně s výše uvedenými předměty.

 • následně v době od 7. září 2020 do 2. října 2020 se zapište do rozvrhu zvoleného sportu (zápis bude možný teprve následující den po zapsání předmětu "Tělesná výchova" do informačního systému KOS). Pozor: zvolený sport se nezobrazí ve Vašem rozvrhu, který je při zápisu TV nezbytné zohlednit. Zápočet za předmět "Tělesná výchova" získáte účastí na rozvrhovaných hodinách některého z vybraných sportů.

Při výběru konkrétního sportu je třeba postupovat podle pokynů uvedených na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu. Podrobnější informace obdržíte při zápisu.

V. Přehled doporučených informačních kanálů

 • RSS (systém automatického upozornění na změny v obsahu zvolené www stránky), podrobný návod najdete na podrobný návod.
 • Studijní portál FelSight - informace o studiu přehledně na jednom místě, portál také umí upozorňovat na termíny

VI. Zadání čísla bankovního účtu a kontaktní adresy do KOSu

Číslo bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice i případnou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště (při shodě nevyplňujte), zadá každý student sám do KOSu bezprostředně poté, co do něj získá přístup, nejpozději však do 31. 10. 2020. Podrobnosti viz Vyhláška Studijního odd. FEL č. 12/2011

VII. Průkaz studenta

Každý student si musí pořídit průkaz (kartu) studenta ČVUT. Vydává Výpočetní a informační centrum ČVUT, Vydavatelství průkazů, Bechyňova 3, Praha 6, a to nejdříve první pracovní den po dni zápisu do studia. S ohledem na možné fronty doporučujeme se přes internet objednat. Bez tohoto průkazu není možný vstup do zařízení ČVUT, účast na výuce apod.

VIII. Ubytování na koleji

Je výhradně v kompetenci Správy účelových zařízení ČVUT, Vaníčkova 7, Praha 6.

IX. Zahajovací sportovní a seznamovací kurzy s matematikou na Orlické přehradě

Na sportovně vzdělávacích seznamovacích kurzech pro nastupující studenty FEL se kromě sportování můžete zúčastnit konzultací z matematiky a besedy o průběhu studia na FEL. Kurzy budou probíhat ve čtyřech pětidenních turnusech v Temešváru v době od 31. 8. do 15. 9. 2020). Informace naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS); v případě dotazů kontaktujte sekretariát ÚTVS.

X. Imatrikulace - ZRUŠENO

Dne 7. října 2020 se koná v Betlémské kapli imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia. Účast je povinná. Časové rozvržení imatrikulace bude zveřejněno na webu FEL. Studenti budou případně omluveni z výuky. 

XI. Kde najdete důležité informace

 

Praha 11. 6. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.